Särskilda berättelse om revisionen av statsbokslutet och regeringens årsberättelse för år 2018

Statens revisionsverk har granskat statsbokslutet och regeringens årsberättelse för 2018. Granskningen gällde huruvida statsbokslutet har upprättats enligt bestämmelserna och om budgeten och bestämmelserna om den har iakttagits. Dessutom granskade revisionsverket om regeringen i årsberättelsen har på föreskrivet sätt rapporterat om statsfinanserna och de offentliga finanserna samt om uppfyllelsen av målen för samhällseffekt.

Statsbokslutet för 2018 har gjorts upp i enlighet med bestämmelserna om statsbokslutet. Revisionsverket påpekar att det i vissa revisioner upptäckts förfaranden som strider mot statsbudgeten och de centrala bestämmelserna om den, och samtidigt mot grundlagens bestämmelser om statsfinanserna, vilket i fråga om 7 bokföringsenheter föranlett ett negativt ställningstagande till lagenligheten. För finansåret 2018 gav revisionsverket totalt 63 revisionsberättelser om revisionerna av ministerier och andra bokföringsenheter.

Regeringens årsberättelse innehåller de föreskrivna delarna av resultatinformation. I den rapporteras även om samtliga effektmål som nämns i budgetpropositionens huvudtitelmotiveringar.

Regeringen redogör för de mål som ingår i det strategiska regeringsprogrammet, med undantag av de långsiktiga strategiska målen. Jämfört med föregående år är hållbarhetsrapporteringen bättre, även om den kan förbättras ytterligare genom att ange vilka mål läget jämförs med och tydligare redovisa de åtgärder som ingår i budgetförslaget.

Regeringens årsberättelse innehåller de föreskrivna uppgifterna om läget för statsfinanserna och de offentliga finanserna. I berättelsen redogörs för bland annat efterlevnaden av de finanspolitiska reglerna, uppfyllelsen av regeringens mål, de väsentligaste riskerna inom statsfinanserna, statens tillgångar samt åtagandena utanför balansräkningen. Revisionsverkets tidigare ställningstaganden har beaktats i rapporteringen. Informationen skulle dock med fördel kunna fördjupas, framförallt i beskrivningen av den kommunala ekonomin, beskattningen samt statens åtaganden och riskexponeringar.

kategorier

URN

URN:NBN: VTV-B132019rd