Erilliskertomus valtion vuoden 2019 tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen tarkastuksesta

Valtiontalouden tarkastusvirasto on tarkastanut valtion tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen vuodelta 2019. Tarkastuksessa selvitettiin, onko valtion tilinpäätös laadittu säädösten mukaisesti ja onko talousarviota ja sitä koskevia säännöksiä noudatettu. Lisäksi VTV tarkasti, raportoiko hallitus vuosikertomuksessa säädösten mukaisesti valtion ja julkisen talouden tilasta sekä toiminnan tuloksellisuudesta.

Valtion tilinpäätöksen tilintarkastuksen perusteella valtion tilinpäätös vuodelta 2019 on laadittu sitä koskevien säännösten mukaisesti.

Tilintarkastusten perusteella tarkastusvirasto kiinnittää huomiota valtion talousarvion ja sitä koskevien keskeisten säännösten vastaisiin menettelyihin, jotka samalla ovat perustuslain valtiontaloutta koskevien säännösten vastaisia. Näistä annettiin kielteinen laillisuuskannanotto 7 kirjanpitoyksikölle. Varainhoitovuodelta 2019 tarkastusvirasto antoi ministeriöiden ja muiden kirjanpitoyksiköiden tilintarkastuksista yhteensä 61 tilintarkastuskertomusta.

Hallituksen vuosikertomuksessa raportoidaan olennaisilta osin säädösten edellyttämistä asiakokonaisuuksista. Hallitusohjelman tavoitteista raportoidaan kattavasti, mutta tavoitteiden suuri määrä vähentää raportoinnin strategisuutta. Raportoinnin kattavuus on tyydyttävää, sillä useimmista talousarvion lukujen asiakokonaisuuksista kerrotaan.

Kokonaisuudessaan raportointi on hyvin tiivistä, mikä on vuosikertomuksen haluttu suunta. Kestävän kehityksen tilasta kerrotaan kolmesta näkökulmasta, mutta valtioneuvoston omista toimista kestävän kehityksen selonteon toteuttamiseksi ei raportoida selvästi.

Julkista taloutta käsitellään hallituksen vuosikertomuksessa pääosin kattavasti. Hallituksen vuosikertomus antaa tiiviin, mutta olennaiset tiedot sisältävän kuvan julkisen talouden ja sen osien tilasta vuonna 2019.

Julkisen talouden kehitysnäkymät ovat koronavirustilanteen johdosta poikkeuksellisen epävarmat, eikä julkisen talouden kehitysarvioita ole kertomuksessa esitetty. Tarkastusvirasto pitää tätä näissä olosuhteissa perusteltuna, kun otetaan huomioon asiakirjan perimmäinen tehtävä vuotta 2019 koskevana kertomuksena.

Hallituksen vuosikertomuksen ja valtiovarainministeriön riskikatsauksen tietosisältöjä tulisi edelleen kehittää kokonaisuutena, ja niissä tulisi pyrkiä vähentämään päällekkäisten tietojen esittämistä.

Kategoriat

URN-tunniste

URN:NBN: VTV-K172020vp