Särskilda berättelse om revisionen av statsbokslutet och regeringens årsberättelse för år 2019

Statens revisionsverk har granskat statsbokslutet och regeringens årsberättelse för 2019. Granskningen gällde huruvida statsbokslutet har upprättats enligt bestämmelserna och om budgeten och bestämmelserna om den har iakttagits. Dessutom granskade revisionsverket om regeringen i årsberättelsen har på föreskrivet sätt rapporterat om statsfinanserna och de offentliga finanserna samt om verksamhetens resultat.

På basis av revisionen av statsbokslutet har statsbokslutet för 2019 gjorts upp i enlighet med bestämmelser om det.

Revisionsverket påpekar att det i vissa revisioner upptäckts förfaranden som strider mot statsbudgeten och de centrala bestämmelserna om den, och samtidigt mot grundlagens bestämmelser om statsfinanserna, vilket i fråga om 7 bokföringsenheter föranlett ett negativt ställningstagande till lagenligheten. För finansåret 2019 gav revisionsverket totalt 61 revisionsberättelser om revisionerna av ministerier och andra bokföringsenheter.

Regeringens årsberättelse innehåller en redovisning av de relevanta föreskrivna ärendehelheterna. Rapporteringen om regeringsprogrammets mål är omfattande men det stora antalet mål ger ett snävare strategiskt perspektiv i rapporteringen. Rapporteringens omfattning är tillfredsställande eftersom den tar upp de flesta av ärendehelheterna i budgetens kapitel.

Överlag är rapporteringen mycket koncis, vilket är den föredragna riktningen för årsberättelsen. Statusen för hållbar utveckling tas upp ur tre infallsvinklar, och det saknas en tydlig redovisning av statsrådets egen verksamhet för att verkställa redogörelsen om hållbar utveckling.

Regeringens årsberättelse ger en i huvudsak heltäckande redovisning av de offentliga finanserna. Regeringens årsberättelse är en koncis framställning av de relevanta uppgifterna om den offentliga ekonomin och dess delområden 2019.

På grund av coronavirussituationen är utsikterna för de offentliga finanserna exceptionellt osäkra, och i årsberättelsen saknas en utvecklingsprognos för den offentliga ekonomin. Revisionsverket ser detta som motiverat med tanke på de rådande omständigheterna, i synnerhet som årsberättelsen i grund och botten ska vara en rapport om 2019.

Informationsinnehållet i regeringens årsberättelse och Finansministeriets risköversikt bör vidareutvecklas som en helhet för att minska mängden överlappande information.

kategorier

URN

URN:NBN: VTV-B172020rd