Erilliskertomus valtion vuoden 2023 tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen tarkastuksesta

Valtiontalouden tarkastusvirasto on tarkastanut valtion tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen vuodelta 2023. Tarkastuksessa selvitettiin, onko valtion tilinpäätös laadittu säädösten mukaisesti ja onko talousarviota ja sitä koskevia säännöksiä noudatettu. Lisäksi VTV tarkasti, raportoiko hallitus vuosikertomuksessa säädösten mukaisesti valtion ja julkisen talouden tilasta sekä toiminnan tuloksellisuudesta.

Valtion tilinpäätöksen tilintarkastuksen perusteella valtion tilinpäätös vuodelta 2023 on laadittu sitä koskevien säännösten mukaisesti.

Tilintarkastusten perusteella tarkastusvirasto kiinnittää huomiota valtion talousarvion ja sitä koskevien keskeisten säännösten vastaisiin menettelyihin. Näistä annettiin kielteinen laillisuuskannanotto 13 kirjanpitoyksikölle. Varainhoitovuodelta 2023 tarkastusvirasto antoi ministeriöiden ja muiden kirjanpitoyksiköiden tilintarkastuksista yhteensä 61 tilintarkastuskertomusta.

Hallituksen vuosikertomuksessa raportoidaan säädösten edellyttämistä asiakokonaisuuksista olennaisilta osin. Myös talousarvioesityksen yhteiskunnallisista vaikuttavuustavoitteista raportoidaan riittävällä tavalla. Hallitusohjelman keskeisimmistä politiikkakokonaisuuksista raportoidaan riittävästi, mutta raportointia edistäisi toiminta­ tai hankesuunnitelman laatiminen hallitusohjelman tueksi. Kestävän kehityksen yleisestä tilasta ei raportoida varsinaisessa vuosikertomuksessa. Ministeriöiden raportointi kestävän kehityksen toimista omilla hallinnonaloillaan antaa sen sijaan aiempaa paremman kuvan toimien vaikuttavuudesta.

Julkista taloutta käsitellään hallituksen vuosikertomuksessa pääosin kattavasti. Julkisen talouden hoitoa ohjaavien kansallisten tavoitteiden ja sääntöjen käsittely on suppeaa.  Eläkevastuiden kuvausten kattavuutta on parannettu. Valtiokonsernin taloudellisen aseman raportointia kokonaisuutena ollaan vahvistamassa.

Kategoriat

URN-tunniste

URN:NBN: vtv-K182024vp