Särskild berättelse om revisionen av statsbokslutet och regeringens årsberättelse för 2023

Statens revisionsverk har granskat statsbokslutet och regeringens årsberättelse för 2023. Revisionen gällde huruvida statsbokslutet har upprättats enligt författningarna och huruvida budgeten och bestämmelserna om den har iakttagits. Dessutom granskade revisionsverket huruvida regeringen rapporterade i årsberättelsen om läget för statsfinanserna och den offentliga ekonomin samt om verksamhetens resultat i enlighet med författningarna.

På basis av revisionen av statsbokslutet har statsbokslutet för 2023 gjorts upp i enlighet med bestämmelser om det.

Utifrån revisionerna fäster revisionsverket uppmärksamhet vid förfaranden som strider mot statsbudgeten och de centrala bestämmelserna om den. I fråga om 13 bokföringsenheter har detta föranlett ett negativt ställningstagande till lagenligheten. För finansåret 2023 gav revisionsverket totalt 61 redovisningsrevisionsberättelser om revisionerna av ministerier och andra bokföringsenheter.

Regeringens årsberättelse innehåller en redovisning av de relevanta föreskrivna ärendehelheterna. Rapporteringen om de samhälleliga effektmålen i budgetpropositionen är också tillräcklig. Rapporteringen om de viktigaste politikhelheterna i regeringsprogrammet är tillräcklig, men rapporteringen skulle främjas av att en verksamhets- eller projektplan utarbetades som stöd för regeringsprogrammet. Den egentliga årsberättelsen innehåller ingen rapportering om det allmänna läget för hållbar utveckling. Ministeriernas rapportering om åtgärderna för hållbar utveckling inom sina förvaltningsområden ger däremot en bättre bild än tidigare av åtgärdernas verkningsfullhet.

Regeringens årsberättelse redovisar i huvudsak heltäckande om den offentliga ekonomin. Behandlingen av de nationella mål och regler som styr skötseln av de offentliga finanserna är knapphändig. Omfattningen av beskrivningarna av pensionsansvaren har förbättrats. Rapporteringen om statskoncernens ekonomiska ställning som helhet håller på att stärkas.

kategorier

URN

URN:NBN: vtv-B182024rd