Finanssipolitiikan ja työllisyyspolitiikan yhteensovittaminen

Työllisyystoimista ja niiden vaikutuksista julkiseen talouteen sekä yksilöiden ja kotitalouksien tuloihin ja menoihin olisi hyvä laatia kokonaiskuva. Sen avulla toimien valintaan ja valmisteluun saataisiin jatkossa entistä monipuolisempaa ja kokonaisvaltaisempaa tietoa. Työllisyystoimien kokonaisuudesta ja keskinäisistä vaikutuksista ei ole tehty kattavaa arviota pääministeri Juha Sipilän hallituskaudella.

Tarkastusvirasto suosittelee, että valtiovarainministeriö yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön tuottaa säännöllisesti koosteen työllisyystoimista. Se voi esimerkiksi olla yhteenveto, joka sisältää tiedot tehtyjen toimien kustannuksista, työllisyysvaikutuksista sekä yksilöiden tai kotitalouksien tulo- ja menovaikutuksista.

Tarkastuksen kohteena olivat Sipilän hallituksen työllisyyspolitiikan toimien valmistelu julkisen talouden kestävyyden näkökulmasta ja työllisyyteen liittyvien finanssipolitiikan toimien valmistelu. Tavoitteena oli varmistaa, että työllisyyspolitiikan ja finanssipolitiikan tavoitteet muodostavat johdonmukaisen kokonaisuuden ja että tavoitteita asetettaessa ja toimia valittaessa hyödynnetään kattavasti saatavilla olevaa tietoa.

Sipilän hallituskaudella työllisyyden lisääminen oli keskeinen keino julkisen talouden tasapainottamiseksi.

Hallitusohjelman tavoitteena oli nostaa työllisyysaste 72 prosenttiin. Työllisyysaste ei yksinään kerro julkisen talouden rahoitusasemasta: työllisyyden laadulla, kuten työstä saatavilla ansioilla, on merkitystä, kun arvioidaan sen vaikutuksia julkiseen talouteen.

Työllisyystoimien vaikutukset julkiseen talouteen ovat välillisiä, riippuvat monista tekijöistä ja ilmenevät usein viiveellä. Tämän vuoksi olisi hyvä arvioida, millaisia tavoitteita julkisen talouden tasapainottamisesta työllisyyspolitiikkaan voidaan liittää.

Työllisyystoimien vaikutuksista tulisi koota tietoa, jotta sitä voidaan hyödyntää uusien toimien valmistelussa. Ministeriöiden tulisikin huomioida toimenpiteiden suunnittelussa, että toimivat koeasetelmat ja laadukkaat jälkikäteisarvioinnit mahdollistetaan.

Kategoriat

URN-tunniste

URN:ISBN:978-952-499-489-7