Finanssipolitiikan valvonnan arvio julkisen talouden hoidosta, kevät 2019

Kevään 2019 raportissa VTV arvioi valtion kehyssäännön sekä EU:n vakaus- ja kasvusopimuksen noudattamista vuonna 2018. Lisäksi VTV arvioi kevään 2019 Julkisen talouden suunnitelman ja vakausohjelman sisältöä sekä valtiovarainministeriön ennusteiden realistisuutta. Valvonnalla edistetään finanssipolitiikan sääntöjen läpinäkyvyyttä ja ymmärrettävyyttä sekä julkisen talouden vakautta ja kestävyyttä.

Tarkastusvirasto ei havainnut julkisen talouden suunnitelman sisällössä olennaisia puutteita suhteessa sitä säätelevän asetuksen vaatimuksiin, ja suunnitelma on osin tarkentunut aiemmin julkaistuista. Jatkossa tulisi huolehtia julkisen talouden tunnuslukujen korkoherkkyyden selkeästä esittämisestä sekä hallituksen tavoitteiden johdonmukaisesta seurannasta osana suunnitelmaa. Hallituksen talouspoliittisten tavoitteiden tulisi myös olla mahdollisimman selkeitä.

Tarkastusviraston arvion mukaan valtion menokehystä noudatettiin vuoden 2018 talousarvion valmistelussa. Kehysjärjestelmää tulisi kehittää edelleen muun muassa selkeyttämällä finanssisijoitusten määritelmää. Kehysmenettelyn toimivuuden kannalta on tärkeää, että menokehys tukee myös toiminnan uudistamista ja mahdollistaa investointitarpeiden rahoituksen ja että määrärahoja on mahdollista kohdentaa uudelleen joustavasti kehyksen sisällä.

Tarkastusvirasto arvioi, että Suomi noudatti vuonna 2018 EU:n vakaus- ja kasvusopimuksen ennalta ehkäisevän ja korjaavan osion sääntöjä. Julkisen talouden rakenteellinen jäämä oli -0,8 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen, ja se heikkeni hieman edelliseen vuoteen nähden, mutta rakenteellisen jäämän sääntöä kuitenkin noudatettiin, kun huomioidaan komission myöntämät joustotekijät. Menosääntöön syntyi vuonna 2018 poikkeama, joka ei kuitenkaan ole sääntöjen kannalta merkittävä. Sekä velka- että alijäämäkriteerien viitearvoja noudatettiin vuonna 2018. Ennusteen perusteella Suomi noudattaa vakaus- ja kasvusopimuksen sääntöjä myös vuonna 2019. Tarkastusvirasto arvioi rakenteellisen jäämän vuonna 2019 olevan -0,7 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen.

Kategoriat