Finanspolitiska övervakningens bedömning av skötseln av de offentliga finanserna våren 2019

Rapporten för våren 2019 innehåller Statens revisionsverks bedömning av hur statens ramregel och EU:s stabilitets- och tillväxtpakt iakttogs 2018. Revisionsverket har också gjort en bedömning av innehållet i Planen för de offentliga finanserna och i stabiseringsprogrammet våren 2019 samt av hur realistiska Finansministeriets prognoser har varit. Genom tillsynen bidrar revisionsverket till att reglerna är transparenta och förståeliga samt främjar stabiliteten och hållbarheten i den offentliga ekonomin.

Revisionsverket upptäckte inga väsentliga brister i innehållet i planen för de offentliga finanserna jämfört med kraven i förordningen om planen. Planen har delvis preciserats jämfört med de tidigare planerna. Framöver gäller det att se till att räntekänsligheten i nyckeltalen för de offentliga finanserna redovisas på ett tydligt sätt och att regeringens mål följs upp på ett konsekvent sätt som en del av planen. Dessutom bör regeringens ekonomipolitiska mål vara så tydliga som möjligt.

Enligt revisionsverkets bedömning iakttogs ramen för statens utgifter vid beredningen av budgeten för 2018. Ramsystemet bör vidareutvecklas bland annat genom att förtydliga definitionen av finansiella investeringar. För att ramförfarandet ska vara välfungerande är det viktigt att utgiftsramen också stöder reformeringen av verksamheten och möjliggör finansiering av investeringsbehov och att anslag kan omfördelas flexibelt inom ramen.

Enligt revisionsverkets bedömning följde Finland 2018 reglerna i den förebyggande delen och den korrigerande delen i EU:s stabilitets- och tillväxtpakt. Det strukturella saldot för den offentliga sektorn var -0,8 procent av BNP, en liten minskning jämfört med året innan. Regeln för det strukturella saldot följdes dock om man beaktar de möjligheter till flexibilitet som kommissionen gett. År 2018 uppstod det dock en avvikelse från utgiftsregeln, men avvikelsen är inte betydande med tanke på regelverket. Referensvärdena för skuldkriteriet och underskottskriteriet iakttogs under 2018. Utifrån prognosen följer Finland reglerna i stabilitets- och tillväxtpakten även 2019. Enligt revisionsverkets bedömning är det strukturella saldot -0,7 procent av BNP 2019.

kategorier