Hyvä hallintomalli valtion erityistehtävää hoitavissa yhtiöissä ja niiden omistajaohjauksessa

Valtion omistajapolitiikkaa koskeva valtioneuvoston periaatepäätös on vakiinnuttanut asemansa omistajaohjauksessa. Tarkastuksessa pyrittiin selvittämään, miten valtion omistajavaltaa käyttävät viranomaiset ja omistajaohjauksen kohteena olevat valtion erityistehtävää hoitavat valtioenemmistöiset osakeyhtiöt ovat noudattaneet ja hyödyntäneet hyvän hallintomallin menettelytapoja.

Tiivistelmä

Yhtiö ja sen toimielimet harjoittavat corporate governancea, ja omistajat harjoittavat omistajaohjausta ja näistä yhdessä muodostuu hyvän hallintomallin kokonaisuus. Hyvä hallintomalli on yhtiöiden pitkäjänteisen tuloksellisen ja vaikuttavan toiminnan edellytys.

Valtion erityistehtäviä toteuttavissa valtioenemmistöisissä yhtiöissä valtiolla on omistajana yhteiskunnallisia tavoitteita. Yhtiöillä on joko tietty valtion niille osoittama tehtävä tai jokin sellainen erivapaus, jonka vuoksi ne eivät toimi ensisijaisesti kaupallisin ehdoin ja niitä ohjataan ensisijaisesti erityistehtävätavoittein. Yhtiöiden omistajaohjaus on hajautettu kuudelle sektoriministeriölle ja yhdelle virastolle. Lisäksi kaupallisten valtionyhtiöiden omistajaohjausta keskitetysti hoitavalla valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosastolla on omistajaohjauksessaan kolme valtioenemmistöistä erityistehtäväyhtiötä. Omistajaohjauksella tarkoitetaan niitä toimenpiteitä, joilla omistajat joko suoraan tai edustajiensa välityksellä vaikuttavat yhtiön toimintaan ja kehitykseen.

Omistajaohjaajien lisäksi tarkastuksen kohteena oli 18 valtioenemmistöistä erityistehtäväyhtiötä, joiden yhteenlaskettu liikevaihto oli vuonna 2011 noin 4 miljardia euroa, taseiden loppusumma noin 11,5 miljardia euroa ja henkilöstön määrä noin 7 000 henkilöä. Valtioenemmistöisistä erityistehtäväyhtiöistä ja valtion muusta yhtiöomaisuudesta huolehditaan omistajaohjauksen keinoin ja välinein noudattaen valtion omistajapolitiikassa määriteltyjä periaatteita. Tapana on ollut, että uusi hallitus vahvistaa harjoittamansa omistajapolitiikan tavoitteet ja menettelytavat valtioneuvoston periaatepäätöksen muodossa. Uusin, pääministeri Kataisen hallituksen omistajapolitiikkaa koskeva periaatepäätös on tehty 3.11.2011.

Tarkastuksen johtopäätöksenä oli, että valtion omistajapolitiikkaa koskeva valtioneuvoston periaatepäätös on vakiinnuttanut asemansa omistajaohjauksessa. Omistajaohjauksessa on saatu tarkoituksenmukaisesti vietyä käytäntöön periaatepäätöksen linjaamat periaatteet ja toimintatavat. Ohjaavien ministeriöiden ja virastojen harjoittamassa omistajastrategisessa seurannassa ja valvonnassa on jonkin verran eroja eikä yhtiökohtainen omistajastrategia kaikilta osin aina tue omistajastrategisen työn jatkuvuutta ja vastuunkantoa. Tämän varmistamiseksi omistajastrategia ja sen muutokset olisi tehtävä kirjallisesti ja omistajastrategia-asiakirjasta on ilmettävä kuka on omistajastrategian tai siihen tehdyt muutokset hyväksynyt ja milloin.

Valtion harjoittama omistajaohjaus on ammattimaista ja valtion omistajapolitiikkaa koskeva valtioneuvoston periaatepäätös on vakiinnuttanut asemansa omistajaohjauksessa hyödynnettävänä ja menettelytavoissa noudatettavana suosituksena. Tosin periaatepäätöksessä edellytettyjen, hallituskaudeksi perustettavien valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston ja sektoriministeriöiden välisten yhteistyöryhmien käynnistäminen on edennyt vitkaan. Kaikki omistajaohjaajat ovat tehneet omistajastrategista työtä, mikä antaa edellytykset ottaa tarvittaessa kantaa yrityksen strategisiin ja taloudellisiin kysymyksiin.

Omistajaohjaus on järjestetty ja saatu toimimaan pääosin tarkoituksenmukaisesti. Omistajaohjaukseen liittyvää yhteydenpitoa omistajaohjaavien ministeriöiden tai virastojen ja ohjattavien yhtiöiden välillä voi luonnehtia säännölliseksi ja pragmaattiseksi, asiaan ja tilanteeseen nähden kulloinkin sopivalla tavalla tapahtuvaksi. Valtion erityistehtäväyhtiöiden omistajaohjaukseen liittyviä hankaluuksia on melko vähän.

Yhtiökohtainen omistajastrategia ei kaikilta osin aina tue omistajastrategisen työn jatkuvuutta ja vastuunkantoa. Yhtiökohtaisen omistajastrategian tulisi olla keskeinen ohjausväline, johon omistajapolitiikan päämäärät konkreettisesti kiteytyvät. Se yhtäältä ohjaa valtio-omistajan toimia ja toisaalta sitä päivitetään toimintaympäristömuutosten sekä valtio-omistajan että yhtiön toiminnan seurauksena. Ohjaavan ministeriön tai viraston harjoittaman omistajastrategisen työn sisältöä, muotoa tai päivittämistarvetta ei ole kuitenkaan käsitelty valtion omistajapolitiikkaa koskevassa periaatepäätöksessä eikä muussa omistajaohjausohjeistuksessa.

Kategoriat