Jälkiseuranta: Kotoutumiskoulutus

Kotoutumiskoulutuksen seurannan kehittämiseen vaikuttaa käynnissä oleva TE-palvelujen asiakastietojärjestelmän uudistaminen. Koulutuksen vaikuttavuuden arviointi on haastavaa. Kielitaidon testaukseen on tarkoitus kehittää malli, joka tuottaa valtakunnallisesti vertailukelpoista tietoa koulutuksissa saavutettavista suomen ja ruotsin kielen taidoista.

Valtiontalouden tarkastusvirasto on tehnyt jälkiseurannan Kotoutumiskoulutus-tarkastuksesta (15/2018). Tarkastuksen perusteella työ- ja elinkeinoministeriöllä ei ollut käytössään riittävästi tietoa kotoutumiskoulutuksen vaikutuksista maahanmuuttajien kielitaidon kehittymiseen eikä työllistymiseen. Tarkastuksessa annetut suositukset koskivat kotoutumiskoulutuksen vaikutusten seurantaa ja arviointia sekä kielitaidon arvioinnin kehittämistä valtakunnallisesti vertailukelpoiseksi.

Kotoutumiskoulutuksen seurantaa kehitetään käynnissä olevassa TE-palvelujen tietojärjestelmäuudistuksessa, ja sen yhteydessä määritellään myös seurannan mittarit. Uusi asiakastietojärjestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön asteittain vuosina 2022–2023. Lisäksi käynnissä on selvityshanke, jonka tavoitteena on integroida oppilaitosten käytössä olevan Koulutusportti-järjestelmän sisältöjä osaksi TE-palvelujen uutta tietojärjestelmää.

Kotoutumiskoulutuksen vaikutusten uskottava arviointi on haastavaa, sillä tutkimusasetelmien luominen on kallista, aikaa vievää ja lainsäädännöllisesti vaikeaa. Kotoutumista on arvioitu kuvailevilla menetelmillä, ja niissä on pystytty kuvaamaan esimerkiksi muutoksia eri ajankohtina aloittaneiden kotoutumiskoulutuksen läpikäyneiden työelämäosallisuudessa.

Kotoutumiskoulutuksen vaikuttavuuden seurantaa vaikeuttaa se, että henkilön työllistymistä koskeva tieto on luotettavasti saatavissa vain Tilastokeskuksen rekistereistä. Käynnissä on selvitys, miten rekistereissä olevia tietoja voitaisiin yhdistää TEM:n työnvälitystilaston tietoihin.

Kielitaidon päättötestaukselle on tarkoitus kehittää valtakunnallinen malli, joka tuottaisi vertailukelpoista tietoa koulutuksessa saavutettavista suomen ja ruotsin kielitaitotasoista. Kotoutumislakiin on tarkoitus lisätä säännökset päättötestauksen toteuttamisesta.

Jälkiseurannan perusteella tarkastuskohteessa on tapahtunut suositusten suuntaista kehitystä, eikä seurantaa ole tarpeen jatkaa.

Kategoriat