Jälkiseuranta: Verohallinnon rakenteelliset muutokset

Tarkastuksen suositukset ovat toteutuneet hyvin. Uudistusten vaikutuksiin kiinnitetään huomiota valmisteluvaiheessa ja niitä arvioidaan jälkikäteen riittävästi. Uudistuksista raportoidaan eduskunnalle systemaattisesti ja kattavasti.

Valtiontalouden tarkastusvirasto on tehnyt jälkiseurannan Verohallinnon rakenteelliset muutokset -tarkastuksesta (1/2017). Jälkiseurantaraportissa selvitetään, mihin toimiin tarkastuskertomuksessa annettujen suositusten ja muiden kannanottojen johdosta on ryhdytty.

Tarkastuksessa arvioitiin Verohallinnon rakenteellisten muutosten suunnittelua, muutoksille asetettuja tavoitteita ja niiden saavuttamista sekä muutosten vaikutusten todentamista. Verohallinnon organisaatio ja palvelut muutettiin valtakunnallisiksi ja yksiportaisiksi. Samalla Verohallinnon henkilöstöä ja toimipaikkoja vähennettiin ja sen toiminnassa panostettiin sähköisiin järjestelmiin. Muutoksia perusteltiin sillä, että ne parantaisivat toiminnan tehokkuutta ja laatua.

Muutokset edellyttivät säädösmuutoksia, joita koskevissa hallituksen esityksissä ei yksilöity tavoiteltuja säästöjä eikä kuvattu muutoksien tavoitteita. Tarkastuksessa todettiin myös, että muutosten vaikutusten seuraaminen ja raportointi oli puutteellista. Päätöksenteon perusteet olivat siten näiltä osin puutteelliset. Tarkastusvirasto suositteli, että uudistusten vaikutuksia olisi seurattava ja niistä raportointia olisi parannettava. Eduskunnalle olisi annettava riittävästi tietoa uudistusten vaikutuksista siten, että se voi muodostaa kokonaiskuvan toiminnan kehityksestä.

Valtionhallinnossa on toteutettu tarkastuksen jälkeen useita rakenteellisia uudistuksia. Jälkiseuranta rajattiin koskemaan valtiovarainministeriön hallinnonalalla toimivan Digi- ja väestötietoviraston muodostamista. Sitä koskevassa hallituksen esityksessä käsiteltiin riittävästi perustamisen taustaa ja tavoitteita sekä kiinnitettiin huomiota tuloksellisuusvaikutuksiin. Ministeriöt raportoivat eduskunnalle hallituksen vuosikertomuksessa systemaattisesti ja kattavasti hallinnonaloillaan tehdyistä rakennemuutoksista. Rakenteellisten uudistusten tarvearvioinnissa ja toteuttamisessa pyritään hyödyntämään aiempia kokemuksia jakamalla tietoa toimiviksi havaituista ratkaisuista, mikä lisää rakenteellisista uudistuksista saatavia hyötyjä.

Kategoriat