Jälkiseurantaraportti: Verolainsäädännön selkeys – Tuloverolain muutokset 2006–2017

Tuloverolakia muutetaan useita kertoja vuodessa. Valmistellessaan muutoksia valtiovarainministeriö tasapainoilee usein poliittisen tavoitteen sekä mahdollisimman selkeän ja hallinnollisesti tehokkaan ratkaisun yhdistämiseksi.

Valtiontalouden tarkastusvirasto on tehnyt vakiomenettelyn mukaisesti jälkiseurannan laillisuustarkastuksesta Verolainsäädännön selkeys – Tuloverolain muutokset 2006–2017 (18/2018). Jälkiseurantaraportissa selvitetään, miten tarkastuksen kohteena oleva asia on kehittynyt ja mihin toimiin tarkastuskertomuksessa annettujen suositusten ja muiden kannanottojen perusteella on ryhdytty.

Verohallinto pyrkii tehostamaan toimintaansa hoitamalla verotustehtävät aiempaa pienemmillä henkilöstöresursseilla. Tavoitteeseen pyritään verotustoimintojen automaatioastetta nostamalla ja tehtävien tarkoituksenmukaisella organisoinnilla. Tavoite asetettiin vuonna 2008, kun Verohallintoa organisoitiin. Tehokkuustavoitteen saavuttamisen edellytyksenä pidettiin sitä, että verolainsäädäntöä on yksinkertaistettava, tai ainakin sen monimutkaistumista on vältettävä. Verotustehtävien tehokuutta lisää se, että enemmistö veroilmoituksista käsitellään automaattisesti ja vain pieni osa tutkitaan tapauskohtaisesti.

Tarkastuksessa suositeltiin, että tuloverolain muutosten valmistelussa tulisi riittävästi ottaa huomioon yksittäisten säännösten selkeys ja verotuksen automatisoinnin edellytykset.

Tarkastuksessa suositeltiin myös, että verotuet perusteltaisiin aiempaa systemaattisemmin talousarvion ja tuloverolain muutosten valmistelun yhteydessä. Lisäksi tarkastuksessa suositeltiin, että verotukien suunnittelun yhteydessä arvioitaisiin vaihtoehtoisen suoran tuen hallinnollisia vaikutuksia.

Lisäksi tarkastuksessa suositeltiin, että sosiaalietuuksien veronalaisuudelle luotaisiin selkeät ja yhdenmukaiset kriteerit, jotta niiden tuloverotus yhdenmukaistuisi ja lainvalmistelu selkeytyisi.

Jälkiseurannassa havaittiin, että tuloverolain muutosten valmistelussa valtiovarainministeriö tasapainoilee usein poliittisen tavoitteen sekä mahdollisimman selkeän ja hallinnollisesti tehokkaan kokonaisuuden yhdistämiseksi. Valtiovarainministeriö painottaa selvityksessään, että verotuet ovat ongelmallisia. Verotukien läpinäkyvyyttä on pyritty parantamaan kehittämällä laskentaperiaatteita ja -menetelmiä.

Vaikka valtiovarainministeriö korostaa selvityksessään verotukien ongelmallisuutta pyrittäessä nostamaan verotuksen automaatioastetta, se ei kuitenkaan esitä konkreettisia toimenpiteitä, miten se on pyrkinyt välttämään ongelmallisia verotukia.

Verotukia esittelevät hallituksen esitykset sisältävät myös arvioinnin muista toteuttamisvaihtoehdoista, mutta arvioinnin vaikuttavuutta vähentää se, että asiasta on voitu jo poliittisesti sopia.

Lisäksi jälkiseurannassa havaittiin, etteivät sosiaalietuuksien verottomuuden perusteet ole selkeitä ja yhdenmukaisia. Sosiaalietuuksien verokohteluun vaikuttavat verotuksen periaatteiden lisäksi monet muut yhteiskuntapoliittiset tekijät.

Jälkiseurannan perusteella tarkastusviraston suosituksissa korostetut asiat ovat toteutuneet ainoastaan vähäisissä määrin. Valtiovarainministeriö on kuitenkin toteuttanut suosituksia käytössään olevin keinoin.

Kategoriat