Jälkiseurantaraportti: ELY-keskusten yritystukipäätösten käsittelyn kustannustehokkuus

ELY-keskusten seurantalaskelmien tietoperustan luotettavuutta on parannettu ja kustannustehokkuutta edistäviin toimiin on ryhdytty. Tulostavoitteiden raportoinnin kattavuuden parantamisessa on tapahtunut kehitystä. Joidenkin mittarien osalta toteumatietojen raportoinnissa on edelleen kehittämistarvetta.

Valtiontalouden tarkastusvirasto on tehnyt jälkiseurannan ELY-keskusten yritystukipäätösten käsittelyn kustannustehokkuus -tarkastuksesta (19/2016). Jälkiseurantaraportissa selvitetään, mihin toimiin tarkastuskertomuksessa annettujen suositusten ja muiden kannanottojen johdosta on ryhdytty.

Tarkastuksessa arvioitiin ELY-keskusten yritystukipäätösten käsittelyn kustannustehokkuutta sekä tehokkuutta kuvaavien laskelmien tietoperustaa. Tarkastuksen perusteella tehokkuutta kuvaavat tiedot eivät olleet luotettavia ja riittäviä ELY-keskusten välisten tai eri EU-ohjelmakausien välisten vertailulaskelmien tekemiseksi. Tietoperustassa olevat puutteet ja virheellisyydet haittaavat kustannustehokkuutta edistävien toimenpiteiden vaikutusten arvioinnin lisäksi myös toiminnan johtamista. Tarkastuksessa suositeltiin seurantalaskelmien tietoperustan luotettavuuden varmistamista ja tulostavoitteiden raportoinnin kattavuuden parantamista.

Jälkiseurannassa havaittiin, että ELY-keskusten seurantalaskelmien tietoperustan luotettavuutta on parannettu korjaamalla suoritemäärien laskentaa. Suoritetietojen keräämisen kokonaisvastuu on osoitettu KEHA-keskukselle. Kustannustehokkuutta edistäviin toimiin on myös ryhdytty työ- ja elin-keinoministeriön hallinnonalalla. Tulostavoitteiden raportoinnin kattavuuden parantamisessa KEHA-keskus toimii ELY-keskusten tukena. KEHA-keskuksessa nimetty asiantuntija vie kootusti ELY-keskusten mittariyhdyshenkilöiltä saadut toteumatiedot Netraan. ELY-keskusten kirjauskäytännöistä johtuen joidenkin mittarien osalta toteumatietojen saamisessa on edelleen kehittämistarvetta.

ELY-keskusten seurantalaskelmien tietoperustan luotettavuutta on parannettu suosituksen mukaisesti. Myös kustannustehokkuutta edistäviin toimiin on ryhdytty. Tulostavoitteiden raportoinnin kattavuuden parantamisessa on tapahtunut suositusten mukaista kehitystä, vaikka joidenkin mittarien osalta toteumatietojen saamisessa ja raportoinnissa on edelleen kehittämistarvetta.

Kategoriat