Jälkiseurantaraportti: Energian tukeminen

Innovaatiorahoituskeskus Business Finland (Rahoituskeskus) ja Verohallinto ovat kehittäneet energiatukien hallinnointiprosessejaan parantamalla sisäistä valvontaa ja kontrollien kattavuutta, todetaan Energian tukeminen -laillisuustarkastuksen jälkiseurannassa. Rahoituskeskus on tarkentanut ja täydentänyt tuen hakijan ohjeita ja käynnistänyt tuen jälkitarkastukset. Verohallinto on pyrkinyt yhdenmukaistamaan tukikäsittelyä keskittämällä toimintoja eri alueilta ja kehittänyt omaa työmenettelyohjeistustaan.

Yhteenveto ja jatkotoimet

Valtiontalouden tarkastusvirasto on tehnyt jälkiseurannan Energian tukeminen -laillisuustarkastuksesta (10/2014). Laillisuustarkastuksessa todettiin sisäisen valvonnan puutteita, jotka koskivat tukiprosessin epäyhtenäisiä käytäntöjä sekä puutteita ohjeistuksen ja etukäteiskontrollien kattavuudessa. Energiatukiprosessissa tulisi noudattaa valtionapuviranomaiselle asetettua velvoitetta valvoa valtionavustuksen asianmukaista käyttöä ja järjestää tarvittaessa tuen saajan luona tehtävät tarkastukset.

Ottaen huomioon Rahoituskeskuksella olemassa oleva ajantasainen tukiohjeistus ja jälkiseurannassa esiin tuodut sitä täydentävät ohjeet, voidaan energiatukihankkeiden hallinnoinnin kannalta riittävien ohjeiden olevan dokumentoituna. Rahoituskeskuksen toteuttaman jälkitarkastustoiminnan oli määrä käynnistyä loppuvuodesta 2018, ja tavoitteeksi on asetettu suorittaa tarkastuksia energiatukihankkeisiin vuosittain ja tarvittaessa myös niihin liittyvät tarkastuskäynnit tuen saajan luona.

Verohallinnon energiaverotukien käsittelyn edelleen kehittämistä on jatkettu tehtävien uudelleen organisoinnin jälkeen valtakunnallisen mallin avulla, jolla on luotu perusteet yhdenmukaiseen menettelyyn. Asiantuntijoiden kesken järjestettävillä säännöllisillä yhteistyöpalavereilla on mahdollista varmistaa paremmin koko maan kattava yhdenmukainen tulkinta hakemusten käsittelyssä. Työmenettelyohjeiden rakenne ja sisältö ovat tukiprosessin mukaisia ja ne sisältävät keskeisimmät työvaiheet. Ohjeiden käytön valvonta varmistaa osaltaan yhdenmukaisia menettelyitä tukiprosessissa.

Edellä esitetyn perusteella voidaan todeta, että Rahoituskeskus ja Verohallinto ovat ottaneet huomioon laillisuustarkastuksen suosituksia kehittämistyössään, ja työtä suositellaan edelleen jatkettavan sisäisen valvonnan toimivuuden parantamiseksi energian tukemisen prosesseissa. Jälkiseurantaa ei ole tarvetta jatkaa.

Kategoriat