Jälkiseurantaraportti: Euroopan sosiaalirahaston hankerahoituksen myöntö, kohdentaminen ja seuranta ohjelmakaudella 2014–2020

Jälkiseurannan perusteella ESR-hankerahoituksen kohdentamisessa on tapahtunut jonkin verran muutosta edellisestä ohjelmakaudesta 2014–2020, mutta muutoksen suuruutta on vaikea arvioida. Seurantatietojen keruuta on kehitetty viraston suositusten mukaisesti.

Valtiontalouden tarkastusvirasto on tehnyt jälkiseurannan Euroopan sosiaalirahaston hankerahoituksen myöntö, kohdentaminen ja seuranta ohjelmakaudella 2014–2020 -tarkastuksesta (6/2020). Jälkiseurannassa selvitetään, mihin toimiin tarkastuskertomuksessa annettujen suositusten ja muiden kannanottojen johdosta on ryhdytty.

Tarkastushavaintojen perusteella Euroopan sosiaalirahaston hankkeet kohdentuivat ohjelmakaudella 2014–2020 pääasiassa työssäkäyviin ja koulutettuihin erilaisten työhyvinvointi- ja muiden kurssien muodossa. Vain noin neljäsosa ESR-hankkeiden osallistujista oli työttömiä, vaikka kyse on nimenomaan sosiaalirahaston hankkeista. ESR-hanketoiminnan suhde kansalliseen työvoimapolitiikkaan oli niin ikään epäselvä, ja näiden kahden välillä on päällekkäisyyttä.

Jälkiseurannan perusteella hankerahoituksen kohdentamisessa eri osallistujaryhmiin on nykyisellä ohjelmakaudella 2021–2027 tapahtunut jonkin verran muutosta edeltävään kauteen 2014–2020 verrattuna. Muutoksen suuruutta on kuitenkin vaikea arvioida jälkiseurannassa saatujen tietojen perusteella. Myös koko ohjelmakauden 2021–2027 rahoituksen kohdentumista eri osallistujaryhmiin on vielä liian aikaista arvioida. Kansallisessa työvoimapolitiikassa tapahtuneiden uudistusten johdosta on niin ikään ennenaikaista arvioida, miten hyvin kuluvan ohjelmakauden ESR-rahoitus täydentää kansallista työvoimapolitiikkaa.

Tarkastuksessa havaittiin, että seurantatietojen keruu hankkeiden osallistujilta perustui paperilomakkeisiin ja oli hallinnollisesti raskas suhteessa keruusta saataviin hyötyihin. Tarkastuksessa suositettiin kehittämään sähköisiä tiedonkeruumenetelmiä ja siten keventämään hallinnon työmäärää. Jälkiseurannan perusteella seurantatietojen keruuta on kehitetty viraston suositusten mukaisesti.

Jälkiseurantaa ei ole tarvetta jatkaa.

Kategoriat