Jälkiseurantaraportti: Julkisten hankintojen innovatiiviset toimintamallit ja Innovaatiostrategian toteuttaminen julkisissa hankinnoissa

Innovatiivisten hankintojen toteuttamisessa on tapahtunut suositusten mukaista kehitystä. Innovatiivisen hankinnan käsitteen määrittelyyn ja innovatiivisen hankintatoiminnan mittaamiseen on kiinnitetty huomiota. Samoin innovatiivisten hankintojen strategisessa hyödyntämisessä ja hallinnon toimijoiden välisen yhteistyön kehittämisessä on edistytty.

Julkiset hankinnat innovaatiotoiminnan edistäjänä -tuloksellisuustarkastushanke on raportoitu kahdessa osassa: Julkisten hankintojen innovatiiviset toimintamallit (8/2017) ja Innovaatiostrategian toteuttaminen julkisissa hankinnoissa (9/2017). Valtiontalouden tarkastusvirasto on tehnyt jälkiseurannan mainitusta tarkastuksesta. Jälkiseurantaraportissa selvitetään, mihin toimiin tarkastuskertomuksissa annettujen suositusten ja kannanottojen johdosta on ryhdytty.

Julkisille hankinnoille on asetettu suuria odotuksia. Innovaatiopolitiikan strategioissa on asetettu tavoitteeksi ennen kaikkea kysynnän luominen innovatiivisille ratkaisuille. Samalla julkisilla hankinnoilla on toivottu voitavan edistää julkisen sektorin tuottavuutta.

Tuloksellisuustarkastushankkeessa selvitettiin, millaisia toimintamalleja voidaan hyödyntää innovatiivisissa hankinnoissa, miten hankintatoiminnassa toteutuvat innovaatiopoliittiset tavoitteet ja millaisia haasteita innovatiivisen hankintatoiminnan strategiseen kehittämiseen liittyy. Tarkastuksessa kiinnitettiin huomiota innovatiivisen hankinnan käsitteen monitulkintaisuuteen, innovatiivisille hankinnoille asetettujen tavoitteiden seurannan yleisluonteisuuteen, kansallisten innovaatiostrategioiden vaikuttavuuden vähäisyyteen ja hankintayksiköiden omien strategisten toimintatapojen kehittämisen tarpeeseen.

Jälkiseurannan perusteella innovatiivisen hankinnan käsitteen määrittelyyn ja innovatiivisen hankintatoiminnan mittaamiseen on kiinnitetty huomiota. Samoin innovatiivisten hankintojen strategisessa hyödyntämisessä ja hallinnon toimijoiden välisen yhteistyön kehittämisessä on edistytty.

Tällä hetkellä on menossa monta keskeistä uudistushanketta, kuten Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen verkostomainen KEINO-osaamiskeskus, Hankinta-Suomi-ohjelma sekä toimenpideohjelma hallitusohjelman innovatiivisten julkisten hankintojen tavoitteiden toteuttamiseksi. Ne ovat kuitenkin vielä alkuvaiheessa ja niiden tuloksellisuuden arviointi on toistaiseksi liian aikaista. Jälkiseurannan perusteella kehityssuunta on kuitenkin tarkastuksen suositusten mukainen, eikä jälkiseurantaa ei ole tarvetta jatkaa.

Julkisille hankinnoille on asetettu merkittäviä politiikkatavoitteita myös vuoden 2019 hallitusohjelmassa, joten innovatiivisten ja kestävien hankintojen edistäminen on jatkuvasti ajankohtainen aihe.

Kategoriat