Jälkiseurantaraportti: Liikenneturvallisuus

Liikenneturvallisuuden kokonaissuunnittelun kehittämisen tulokset ovat olleet toistaiseksi melko vähäisiä, mutta aiheeseen liittyvää kehittämistä on vireillä. Jälkiseurantaraportissa selvitetään, mihin toimenpiteisiin tarkastuskertomuksessa annettujen suositusten ja muiden kannanottojen johdosta on ryhdytty.

Yhteenveto ja jatkotoimet

Jälkiseurannassa selvitettiin tarkastuksen (6/2013 Liikenneturvallisuus) kohteena olleiden liikenneturvallisuusalan toimijoiden toimintaa tarkastuksessa esiin nostetuissa asioissa.

Liikenneturvallisuuden tietoperustan osalta voi arvioida, että tilastoinnin kehittämisessä on edetty konkreettisesti, vaikkakin siinä on vielä parannettavaa. Liikenneturvallisuuden tilaa kuvaavan tietoperustan parantaminen on ollut osittain tähän mennessä tarkastuksen kannanottojen suuntaisten kehittämistarpeiden tunnistamista ja toimenpiteiden käynnistystä.

Suomen sijoituksen parantamismahdollisuuksia Euroopan maiden liikenneturvallisuustilan vertailussa on selvitetty tarkastuksen jälkeen. Saadut tiedot viittaavat tarkastusviraston kannanottojen suuntaisen kehittämisen olevan vielä osittain kesken erityisesti mahdollisten uusien kustannustehokkaiden keinojen selvittämisessä ja käyttöönotossa.

Liikennekasvatus-, valistus- ja koulutustoiminnan mahdollisen työnjako- ja organisointimuutoksen selvittäminen on ollut vielä kesken. Tiedot viittaavat kuitenkin siihen, että tarkastuksen kannanotot tulevat selvittämistyössä otetuksi huomioon. Poliisin liikennevalvontatoimintaa seurataan tarkemmin ja monipuolisemmin kuin tarkastusajankohtana, mikä on tarkastuksen kannanoton suuntaista.

Liikenneturvallisuuden kokonaissuunnittelun kehittämisen tulokset ovat olleet toistaiseksi melko vähäisiä tarkastuksessa esiin tuoduissa asioissa. Aiheeseen liittyvää kehittämistä on kuitenkin vireillä.

Jälkiseurantaa ei ole tarvetta jatkaa.

Kategoriat