Jälkiseurantaraportti: Maahanmuuttajaoppilaat ja perusopetuksen tuloksellisuus

Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Opetushallitus ovat tehneet tasa-arvoisuutta lisääviä toimenpiteitä, joilla tuetaan maahanmuuttajataustaisten oppilaiden koulunkäyntiä, kielenoppimista sekä siirtymistä alakoulusta yläkouluun ja yläkoulusta toisen asteen koulutukseen. Tämä kävi ilmi Maahanmuuttajaoppilaat ja perusopetuksen tuloksellisuus -tarkastuksen jälkiseurannassa.

Valtiontalouden tarkastusvirasto on tehnyt jälkiseurannan Maahanmuuttajaoppilaat ja perusopetuksen tuloksellisuus -tarkastuksesta (12/2015). Jälkiseurantaraportissa selvitetään, mihin toimiin tarkastuskertomuksessa annettujen suositusten ja muiden kannanottojen johdosta on ryhdytty.

Tarkastuksessa arvioitiin maahanmuuttajataustaisten oppilaiden saaman perusopetuksen tuloksellisuutta tarkastelemalla heidän osaamistaan, kouluviihtyvyyttään ja asenteitaan koulutyötä kohtaan verrattuna kantaväestön oppilaisiin.

Tarkastuksen tulosten mukaan maahanmuuttaja oppilaiden osaaminen oli selvästi kantaväestön oppilaiden osaamista heikompaa. Toisen sukupolven maahanmuuttajaoppilaiden osaaminen oli jopa ensimmäisen sukupolven oppilaiden osaamista heikompaa. Tarkastuksessa suositeltiin lisätuen suuntaamista muita heikommin suoriutuville maahanmuuttajaoppilaille sekä arviointikäytäntöjen kehittämistä

Tarkastuksen jälkiseurantasuunnitelman mukaisesti jälkiseurannassa selvitettiin, millä toimenpiteillä opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus olivat pyrkineet pienentämään eroja maahanmuuttajataustaisten ja kantaväestön oppilaiden osaamisessa ja oliko lisätukea suunnattu heikoimmin menestyville maahanmuuttajaoppilaille. Lisäksi selvitettiin toimenpiteitä yhdenmukaisen arvioinnin varmistamiseksi.

Jälkiseurannan tulosten mukaan opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus ovat kehittäneet maahanmuuttajataustaisten nuorten saamaa perusopetusta, pyrkineet suuntaamaan lisäresursseja suomen ja ruotsin kielen opetukseen sekä järjestämään lisätukea heikoimmin menestyville maahanmuuttajaoppilaille.

Lisäksi meneillään on ohjetyö arvostelukäytäntöjen yhtenäistämiseksi perusopetuksen päättövaiheessa. Ohje otetaan käyttöön keväällä 2020.

Pääministeri Antti Rinteen hallitus tulee panostamaan maahanmuuttajaoppilaiden osaamiseen, kielellisten valmiuksien tukemiseen ja jatko-opintoihin siirtymiseen nivelvaiheissa. Siten kehityssuunta on näillä näkymin tarkastuksen suositusten mukainen, eikä jälkiseurantaa ole tarvetta jatkaa.

Kategoriat