Jälkiseurantaraportti: Nuorisotyöttömyyden hoito

Tarkastuskohteessa on tapahtunut jonkin verran suositusten suuntaista kehitystä, ja tähän mennessä toteutetut toimet ovat tarkastusviraston mukaan riittäviä kehittämistarpeiden näkökulmasta. Jälkiseurantaraportissa selvitetään, mihin toimiin tarkastuskertomuksessa annettujen suositusten ja muiden kannanottojen johdosta on ryhdytty.

Yhteenveto ja jatkotoimet

Tarkastuksessa (8/2014 Nuorisotyöttömyyden hoito) havaittiin, että nuorisotakuulle asetettuja tavoitteita nuorten työllisyyden osalta ei vuonna 2013 saavutettu.

Huonojen tulosten taustalla on monia tekijöitä, joista tärkeimmäksi arvioitiin heikko taloustilanne.  Tarkastuksessa havaittiin myös, että TE-hallinto on seurannut nuorisotakuun toteutumista mutta sen vaikutuksia ei ole arvioitu riittävästi. Havaittiin myös, että viranomaisten välistä yhteistyötä nuorisotakuun toteutuksessa tulisi tehostaa.

Jälkiseurannassa havaittiin, että arviointitutkimusta nuorisotakuun onnistumisesta ei ole tehty. Työ- ja elinkeinoministeriö perustelee tätä sillä, että mielekäs ajankohta arviointitutkimukselle olisi ollut aikaisintaan vuosi 2016. Nuorisotakuu on nimetty nykyisen hallituksen kärkihankkeeksi ja vastuu nuorisotakuusta on siirretty opetus- ja kulttuuriministeriölle. Hallitusohjelmassa muutettiin myös nuorisotakuun resursointia ja painotuksia, eikä työ- ja elinkeinoministeriöllä ole enää hankkeeseen osoitettuja resursseja.

Työ- ja elinkeinoministeriön vuonna 2013 aloittama nuorisotakuun seuranta nuorisotyöttömyyden kehityksen ja TE-hallinnon tarjoamien nuorten palvelujen osalta on pysynyt ennallaan. Seurannan indikaattoreita on tosin kehitetty.

Paljon tukea tarvitsevien nuorten palvelujen saatavuus TE-toimistoissa on säilynyt ennallaan. Positiivisena kehityksenä voidaan pitää työvoiman palvelukeskustoiminnan laajentumista koko maan kattavaksi vuoden 2015 alussa voimaan tulleen lain myötä.  Nuorisotakuun yhteydessä toteutettavan nuorten ohjaamotoiminnan kehittämistä voidaan pitää tarkastuksen suositusten mukaisena, koska se lisää viranomaisten välistä yhteistyötä ja edistää paljon tukea tarvitsevien nuorten monialaisia palveluja.

Tarkastuksen kohteessa on tapahtunut jonkin verran tarkastuksen suositusten ja kannanottojen suuntaista kehitystä. Jälkiseurannassa havaitut, tähän mennessä toteutetut toimet ovat tarkastusviraston näkemyksen mukaan riittäviä havaittujen kehittämistarpeiden näkökulmasta.

Jälkiseurantaa ei ole tarvetta jatkaa.

 

Kategoriat