Jälkiseurantaraportti: Organisaatiofuusiot

Valtionhallinnon virastouudistuksia on kehitetty parantamalla uudistusten valmistelua ja seurantaa. Virastouudistuksia on tuettu arvioinneilla, joiden pohjalta on annettu ohjeita ja suosituksia valtionhallinnon rakenteiden, ohjausjärjestelmien ja toiminnan kehittämiseen.

Valtiontalouden tarkastusvirasto on tehnyt jälkiseurannan Organisaatiofuusiot-tarkastuksesta (4/2022). Jälkiseurantaraportissa selvitetään, mihin toimiin tarkastuskertomuksessa annettujen suositusten ja muiden kannanottojen johdosta on ryhdytty.

Tarkastus kohdistui kahteen organisaatiofuusioon, joissa pyrittiin tehostamaan ja kehittämään viranomaisen toimintaa. Tarkastukseen valitut virastofuusiot olivat Kilpailu- ja kuluttajaviraston perustaminen 2013 sekä Ruokaviraston perustaminen 2019. Tarkastuksessa selvittiin virastofuusioiden tarpeiden perusteluja, uudistusten erilaisia toteutusvaihtoehtoja sekä sitä, millaisia vaikutuksia virastofuusioilla oli ollut virastojen toimintaan.

Tarkastuksessa todettiin, ettei organisaatiofuusioille ollut asetettu riittävän konkreettisia tavoitteita ja suositeltiin, että organisaatiofuusioiden tarve ja tavoitteet määriteltäisiin etukäteen täsmällisesti ja konkreettisesti. Fuusioiden jälkeen oli ollut myös vaikeaa todentaa, oliko uudistuksilla ollut vaikutusta virastojen tuloksellisuuteen. Tarkastusvirasto suositteli, että virastofuusioiden tavoitteisiin liittyviä tulosmittareita ja taloudellisten vaikutusten arviointia parannettaisiin.

Jälkiseurannassa havaittiin, että valtiovarainministeriö on pyrkinyt kehittämään virastouudistuksia parantamalla uudistusten valmistelua ja seurantaa. Taustalla on ollut tarve luoda nykyistä systemaattisempaa ja laajempaa tietopohjaa virastojen toiminnan tuloksellisuudesta virastojen kehittämisen, ohjauksen ja johtamisen tarpeisiin. Valtiovarainministeriö on pyrkinyt tukemaan virastouudistuksia konsultoimalla uudistushankkeita jo niiden valmisteluvaiheessa, antamalla suosituksia ja ohjeita valtionhallinnon rakenteista sekä toteuttamalla virastoarviointeja poikkihallinnollisena yhteistyönä.

Valtionhallinnossa on kehitetty virastouudistusten ja fuusioiden ohjeistusta sekä dokumentoitu uudistusten hyviä käytäntöjä. Valtiovarainministeriö on myös koordinoinut arviointihankkeita, jotka ovat kohdistuneet muutosprosesseja läpikäyneisiin virastoihin. Virastouudistusten kehittämisalueina on tunnistettu muun muassa tulos- ja tehokkuustavoitteita koskevien konkreettisten mittareiden määrittely sekä virastojen toimintatapojen ja -kulttuurin kehittäminen uudistusten jälkeen.

Virastouudistusten arviointihankkeiden perusteella on koottu Valtion virastouudistusten hyvät käytännöt -yhteenveto, jonka tarkoitus on toimia tiiviinä tarkistuslistana virastouudistuksia toteuttaville tahoille sekä edistää ja varmistaa hyvän hallinnon periaatteiden toteutumista uudistusprosesseissa.

Jälkiseurantaa ei ole tarvetta jatkaa.

Kategoriat