Jälkiseurantaraportti: Perustoimeentulotuen siirto Kelalle: Toimeenpanon vaikutusten arvioinnin merkitys lainvalmistelussa

Toimeentulolain uudistus ei ratkaise perusongelmaa, joka aiheutui toimeentulotuen toimeenpanon jakautumisesta Kelan ja hyvinvointialueiden sosiaalihuollon kesken. Vuoden 2023 alussa voimaantulleilla toimeentulotukilain muutoksilla edistetään Kelan ja hyvinvointialueiden sosiaalihuollon yhteistyötä.

Valtiontalouden tarkastusvirasto on tehnyt jälkiseurannan Perustoimeentulotuen Kela-siirto: toimeenpanon vaikutusten arvioinnin merkitys lainvalmistelussa -tarkastuksesta (1/2020). Jälkiseurantaraportissa selvitettiin, mihin toimiin tarkastuskertomuksessa annettujen suositusten ja muiden kannanottojen johdosta on ryhdytty.

Perustoimeentulotuen Kela-siirto tuli voimaan vuoden 2017 alussa. Tarkastuksessa havaittiin, että uudistuksen tavoitteet toteutuivat huonosti heikoimmassa asemassa olevien asiakkaiden osalta.  Havainnot myös osoittivat, että lainvalmistelun vaikutusarvioinnit olivat puutteelliset.

Kela-siirron aiheuttamat ongelmat olivat lähtökohtana vuoden 2023 alussa voimaantulleen toimeentulotukilain uudistuksen valmistelussa. Tarkastuskertomuksessa suositeltiin, että lainsäädäntöuudistuksissa tulee varmistaa heikoimmassa asemassa olevien asiakkaiden edellytykset hakea palveluita ja etuuksia. Lakiuudistuksen tavoite on suosituksen mukainen, mutta tavoitteen saavuttaminen edellyttäisi kuitenkin erillistä arviointia.

Uudistus sisältää keinoja tiivistää sosiaalihuollon ja Kelan välistä yhteistyötä. Uudistuksella säädettiin mm. siitä, että sosiaalihuollossa voidaan laatia lausuntoja Kelalle koskien asiakkaiden perustoimeentulotukiasioita. Sosiaalihuollossa on laadittu lausuntoja Kela-siirrosta lähtien. Nyt menettelystä säädettiin, mutta edelleenkään lausunto ei sido Kelaa.

Tarkastuksessa suositeltiin, että lainsäädännön valmisteluun tulisi varata riittävästi aikaa ja resursseja. Jälkiseurannan perusteella sosiaali- ja terveysministeriön toiminta on ollut osittain suosituksen mukaista. Vaikka toimeentulotukilain uudistukseen on käytetty aikaa ja resursseja, eivät nämä tekijät näytä kuitenkaan parantaneen viranomaisvaikutusten arviointia.

Jälkiseurannan perusteella tarkastuskohteessa on tapahtunut suositusten suuntaista kehitystä. Jälkiseurantaa ei jatketa.

Kategoriat