Jälkiseurantaraportti: Puolustusvoimien strategisten suorituskykyhankkeiden kustannukset ja rahoitus

Puolustusvoimien F-35- ja Laivue 2020 -hankkeen kustannusten läpinäkyvyyteen ja riskien hallintaan on kiinnitettävä huomiota myös jatkossa. Vaikka riskien tunnistaminen ja arviointi on ollut hankkeissa perusteellista, liittyy molempiin hankkeisiin merkittäviä taloudellisia ja muita riskejä, joihin hankkeiden omat vaikutusmahdollisuudet ovat vain rajallisia.

Valtiontalouden tarkastusvirasto on tehnyt jälkiseurannan Puolustusvoimien strategisten suorituskykyhankkeiden kustannukset ja rahoitus -tarkastuksesta (8/2020). Tarkastuksen tavoitteena oli tuottaa tietoa päätöksenteon perustaksi erityisesti hankkeiden pitkän aikavälin kustannusvaikutuksista ja riskeistä. Tarkastuksen jälkiseurannan kohteina olivat Laivue 2020 -hanke ja keväällä 2022 F-35-hankkeeksi uudelleen nimetty HX-hanke.

Tarkastusvirasto on tehnyt jälkiseurannan tavanomaisesta poiketen ns. jatkuvana jälkiseurantana, joka käynnistettiin heti tarkastuskertomuksen laatimisen jälkeen. Perusteena tälle on ollut tarkastuksen kohteena olleiden hankkeiden suuri valtiontaloudellinen merkitys sekä ajantasaisen seurantatiedon saamisen varmistaminen hankkeiden eri vaiheista. Tiedonhankintaa on toteutettu mm. useilla seurantakäynneillä hankkeista vastanneisiin organisaatioihin vuosina 2020—2022.

Koska hankkeiden valtion- ja kansantaloudellinen merkitys on erittäin suuri, on jatkossakin tärkeää huolehtia hankkeista aiheutuvien kustannusten läpinäkyvyydestä ja siitä, että hankkeiden eri vaiheista informoidaan riittävästi sekä päätöksentekijöitä että yhteiskuntaa laajemminkin. Jälkiseurannan perusteella hankkeissa on kiinnitetty huomiota tarkastuksessa esitettyihin suosituksiin. Jälkiseurantaa ei ole tarvetta jatkaa, mutta tarkastusvirasto seuraa hankkeita vuotuisen tarkastussuunnittelunsa yhteydessä ja arvioi uusien tarkastusten tarvetta riskiperusteisesti.

Varsinainen jälkiseurantaraportti on salassa pidettävä (Käyttö rajoitettu, TL IV, Laki viranomaistoiminnan julkisuudesta 621/1999 24.1 §:n kohta 10).

Kategoriat