Jälkiseurantaraportti: Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tila valtionhallinnossa

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisessä on valtionhallinnossa tapahtunut myös myönteistä kehitystä, mutta sisäisen valvonnan näkökulma jää usein huomiotta prosesseja kehitettäessä. Eduskunta edellyttää, että valtion riskienhallintaa parannetaan edelleen. Työ etenee pienin askelin.

Valtiontalouden tarkastusvirasto on tehnyt jälkiseurannan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tila valtionhallinnossa -tarkastuksesta (13/2017). Jälkiseurantaraportissa selvitetään, mihin toimiin tarkastuskertomuksessa annettujen suositusten ja muiden kannanottojen johdosta on ryhdytty. Jälkiseurannassa on hyödynnetty kirjanpitoyksiköiden vuoden 2019 tilintarkastuksissa esiin tulleita havaintoja.

Tarkastus perustui aiempien vuosien valtionhallinnon sisäistä valvontaa koskeviin tarkastuksiin, annettuihin lausuntoihin ja asiantuntijatoimintaan. Tarkastuksessa selvitettiin kirjanpitoyksiköiden johdon ja sisäisen tarkastuksen näkemyksiä sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausumasta ja sisäisen tarkastuksen toiminnasta. Tarkastuksessa todettiin, että keskeiset säädökset ovat pääosin asianmukaisia ja riittäviä, mutta niiden ohjausvoimaa on heikennetty säädösuudistuksilla ja ohjeistuksella. Olennaisena riskinä pidettiin sitä, että 1.10.2017 voimaan tuleva talousarviolainsäädännön uudistus heikentää valtiokokonaisuuden sisäistä valvontaa. Valtiovarainministeriötä, Valtiokonttoria ja valtiovarain controller -toimintoa kehotettiin kiinnittämään enemmän huomiota sisäisen valvonnan toimivuuteen ja järjestämiseen valtion taloudenhoidon kattavana kokonaisuutena.

Jälkiseurannassa havaittiin, että sisäinen valvonta on valtionhallinnossa järjestetty osin aiempaa paremmin. Ratkaisut on kuitenkin tehty valtionhallinnon tuottavuustavoitteiden ohjaamina. Tuottavuustavoitteiden painottuminen on osin johtanut sen hyväksymiseen, että prosessien toiminnoissa on merkittäviä riskejä. Eduskunta edellyttää, että hallitus määrittelee vuoden 2020 loppuun mennessä valtioneuvostotasoisen riskienhallinnan menettelytavat. Valtioneuvostotasoista riskienhallintaa valmisteleva työryhmä on aloittanut toimintansa toukokuussa 2020.

Valtion taloudenhoidon kokonaisprosessiin kohdistuvan sisäisen tarkastuksen tarpeen voidaan katsoa kasvaneen, mutta sisäistä tarkastusta ei ole vahvistettu tämän mukaisesti. Valtiovarain controller -toiminnon resursointi ei ole kymmeneen vuoteen vastannut talousarviolain 24 e §:n periaatteita.

Jälkiseurantaa jatketaan osittain osana palvelukeskuksen palveluprosessien sisäisen valvonnan tarkastusta.

Kategoriat