Jälkiseurantaraportti: Sosiaali- ja terveysministeriön säädösvalmistelu

Sosiaali- ja terveysministeriö on ryhtynyt toimenpiteisiin puutteiden korjaamiseksi. Jälkiseurantaraportissa selvitetään, mihin toimenpiteisiin tarkastuskertomuksessa annettujen suositusten ja muiden kannanottojen johdosta on ryhdytty.

Yhteenveto ja jatkotoimet

Tarkastuksessa (12/2012 Sosiaali- ja terveysministeriön säädösvalmistelu) havaittiin, että merkittävimmät sosiaali- ja terveysministeriön säädösvalmisteluprosessin puutteet liittyivät käytettävissä olevien henkilöresurssien niukkuuteen ja valmistelun kireisiin aikatauluihin. Samalla lähiesimiesten tuki säädösvalmistelijoille ei ole aina ollut riittävää.

Lisäksi havaittiin, että säädösehdotusten vaikutusarvioinneissa on parantamisen varaa. Todettiin myös, että ministeriön ulkoisten verkkosivujen hyödyntämistä säädöshankkeiden tiedottamisessa tulisi kehittää.

Ministeriön antaman selvityksen perusteella näyttää siltä, että säädösvalmistelun painoarvoa on kyetty lisäämään ja siihen on priorisoitu aiempaa enemmän voimavaroja. Samoin säädösvalmistelun suunnitelmallisuutta ja aikataulutusta on pyritty kehittämään uudenlaisella toiminnan suunnittelulla sekä valmistelemalla lakiuudistuksia suurempina kokonaisuuksina.

Säädösvalmistelutyötä on pyritty tukemaan sitouttamalla lähiesimiehet tiukemmin valmisteluprosessiin mukaan. Vaikutusarviointien laadinnassa valmistelijat saavat tukea ministeriön hallinto- ja suunnitteluosastolta. Viestintää on kohennettu muun muassa ministeriön uusilla verkkosivuilla ja sosiaalisen median hyödyntämisellä.

Sosiaali- ja terveysministeriö on jälkiseurannan perusteella ryhtynyt toimenpiteisiin tarkastuksessa havaittujen puutteiden korjaamiseksi. Jälkiseurantaa ei ole tarvetta jatkaa.

 

Kategoriat