Tulosta sivu

Yhteenveto ja jatkotoimet

Sosiaalimenojen kehitysarviot –selvityksen tavoitteena oli arvioida, onko Suomessa muun muassa sosiaali- ja terveyspoliittisten päätösten sekä kestävyysvajearvioiden perustana oleva tietopohja läpinäkyvä ja avoimesti kuvattu. Lisäksi tavoitteena oli muodostaa kokonaiskuva sosiaalimenojen pitkän aikavälin kehitysarvioista sekä tuoda esiin mahdollisia kehittämiskohteita tietopohjan luotettavuuden lisäämiseksi ja olemassa olevan tiedon ja resurssien tehokkaammaksi hyödyntämiseksi. Selvityksessä havaittiin, että STM:n ylläpitämän SOME-mallin tuottamalle analyysille ja mallin kehittämiselle edelleen on kysyntää johtuen esimerkiksi sote-uudistuksen luomista tietotarpeista. Selvityksen perusteella SOME-mallilla tuotettuja skenaarioita tai herkkyysanalyysejä ei ole julkaistu säännöllisesti. Myöskään SOME-mallin osuutta VM:n laatimissa kestävyysvajearvioissa ei ollut kuvattu avoimesti ja läpinäkyvästi.

Jälkiseurannan perusteella sekä STM:ssä että VM:ssä on pyritty hyvin toteuttamaan selvityksen perusteella annettuja suosituksia. VM on alkanut julkaista säännöllisesti päivitettävää menetelmäkuvausta kestävyysvajearvion laadinnasta ja lisännyt raportointiinsa herkkyysanalyysiä ikäsidonnaisten menojen kehityksen suhteen. STM on yhteistyössä THL:n ja VM:n kanssa päätynyt kehittämään SOME-mallia siten, että sillä voidaan vastata sote-uudistuksen tietotarpeisiin. Skenaarioita sosiaalimenojen maakunnittaisesta kehityksestä julkaistaan jatkossa säännöllisesti. Työ on tältä osin vielä kesken. Jälkiseurannassa havaitut STM:ssä ja VM:ssä tähän mennessä toteutetut ja työn alla olevat toimenpiteet ovat tarkastusviraston näkökulmasta riittäviä selvityksessä havaittujen kehittämistarpeiden täyttämiseksi.

Jälkiseurantaa ei ole tarvetta jatkaa.