Jälkiseurantaraportti: Teolliset symbioosit esimerkkinä kansallisen materiaalitehokkuusohjelman toteuttamisesta

Ministeriöt ovat eri toimin edistäneet materiaalitehokkuutta eli sitä, että talouskasvuun pyritään käyttämällä luonnonvaroja viisaasti ja ympäristöä haittaamatta. Tarvittavia lakimuutoksia ei ole kuitenkaan tehty. Teollisten symbioosien FISS-malli ei ole herättänyt yrityksissä odotettua kiinnostusta, eikä mallin tietokantaa enää kehitetä.

Valtiontalouden tarkastusvirasto on tehnyt jälkiseurannan selvityksestä 1/2018 Teolliset symbioosit esimerkkinä kansallisen materiaalitehokkuusohjelman toteuttamisesta. Jälkiseurantaraportissa selvitetään, mihin toimiin selvityksessä annettujen suositusten ja muiden kannanottojen johdosta on ryhdytty.

Tarkastusvirasto selvitti vuonna 2018 kansallisen materiaalitehokkuusohjelman toteuttamista. Ohjelman tavoitteena oli vähentää teollisen tuotannon haitallisia ympäristövaikutuksia ja parantaa yritysten kilpailukykyä. VTV suositteli, että ympäristöministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö kehittävät materiaalitehokkuuden kansallista ohjausta, FISS-toimintamallia sekä käytössä olevaa tietokantaa.

Ympäristöministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö ovat pyrkineet edistämään materiaalitehokkuutta erilaisin toimin, mutta materiaalitehokkuuteen liittyvässä lainsäädännössä ei jälkiseurannan perusteella ole tapahtunut muutoksia. Kansallista materiaalitehokkuusohjelmaa on päivitetty keväällä 2018. Siinä on kuvattu ohjelman tavoitteet, tarve ja painopisteet, mutta ohjelman tähänastiset saavutukset ovat jälkiseurannan perusteella jääneet vähemmälle huomiolle. Ministeriöt eivät myöskään ole arvioineet valtiontaloudellisia hyötyjä ja kustannuksia.

Yrityksiä on kannustettu liittymään FISS-toimintamalliin ja pysymään mukana sen toiminnassa. Toimintamalliin liittyneiden yritysten ja muiden organisaatioiden määrä ei kuitenkaan ole kasvanut odotetusti, mikä on ainakin osittain seurausta mallin riittämättömästä rahoituksesta. FISS-toimintamallissa käytetystä tietokannasta on luovuttu, koska tietokantaa oli vaikea käyttää ja sen tiedot olivat yhteismitattomia ja puutteellisia. Tietokannan kehittämiseen ei ole ollut resursseja.

Asiassa on tapahtunut selvityksen suositusten suuntaista kehitystä, mutta tavoitteita ei ole kaikilta osin kyetty saavuttamaan pääosin puutteellisten resurssien vuoksi. Jälkiseurantaa ei ole tarvetta jatkaa.

Kategoriat