Jälkiseurantaraportti: Tietojärjestelmähankintojen kustannusten ja hyötyjen suunnittelu ja seuranta

Investointien hallintaan liittyvät menettelyt ovat edelleen kehitteillä valtiovarainministeriössä, eikä hyötyjen seuranta ole yhtenäistynyt. Hyviä käytäntöjä jaetaan kuitenkin aiempaa paremmin.

Valtiontalouden tarkastusvirasto on tehnyt jälkiseurannan Tietojärjestelmähankintojen kustannusten ja hyötyjen suunnittelu ja seuranta -tarkastuksesta (19/2017). Jälkiseurantaraportissa selvitetään, mihin toimiin tarkastuskertomuksessa annettujen suositusten ja muiden kannanottojen johdosta on ryhdytty.

Tarkastuksessa selvitettiin, ennakoidaanko ja seurataanko valtionhallinnon tietojärjestelmä­inves­toin­tien kustannuksia ja hyötyjä tarkoituksenmukaisin menettelyin. Päähavaintoina todettiin, että valtion tietojärjestelmäinvestointien hyötyjen seuranta kaipaa tehostamista ja että taloussuunnittelun prosessit ovat tietojärjestelmien kehittämisen kannalta jäykkiä. Lisäksi tarkastusvirasto piti tärkeänä, että tieto­järjestelmien kehittämiseen liittyviä hyviä käytäntöjä jaettaisiin tehokkaammin.

Jälkiseurannassa havaittiin, että hyötyjen seurantakäytännöt eivät ole juurikaan kehittyneet. Ainakin koko valtion­hallinnon tasolla seuranta näyttäytyy edelleen varsin hajanaisena. Toisaalta hyötyjen seuran­ta ei ole yksiselitteistä eikä helppoa, mikä on tarkastuskertomuksessakin todettu.

Taloussuunnittelun ja investointien hallinnan prosessia on viime vuosina käsitelty useammassa valtiovarainministeriön asettamassa työryh­mässä. Kokonaisuutena investointien hallintaan liittyvät toimintamallit ovat edelleen kehitteillä. Valtiovarain­minis­teriö on tehnyt kehittämisessä laaja-alaista yhteistyötä muiden ministeriöiden kanssa. Hyvien käytän­töjen jakamiseen liittyvät toimintatavat ovat jälkiseurannan perusteella vahvistuneet.

Tarkastusvirasto on antanut julkisen hallinnon digitalisaatiokehittämiseen ja investointien hallintaan liittyviä suosituksia myös tar­kas­tus­kertomuksessa 6/2019 Digitalisaation hyödyntäminen yritystoiminnan käynnistämiseen liitty­vis­sä viranomaisprosesseissa.

Tarkastuskertomuksen 19/2017 jälkiseurantaa ei ole tarvetta jatkaa.

Kategoriat