Jälkiseurantaraportti: Tilahallinta puolustushallinnossa

Suuremmista aluekokonaisuuksista luopumisessa ei tullut esiin ongelmia, mutta tilahallinnan riskinä on tasoparannushankkeiden suosiminen kunnossapidon sijasta. Jälkiseurantaraportissa selvitetään, mihin toimenpiteisiin tarkastuskertomuksessa esitettyjen kannanottojen johdosta on ryhdytty.

Yhteenveto ja jatkotoimet

Jälkiseurannassa selvitettiin puolustushallinnon tilahallintatoiminnan kehittämistä tarkastuksen (3/2012 Tilahallinta puolustushallinnossa) jälkeen.

Tarkastusvirasto suositteli tarkastuskertomuksessa muun muassa, että:

  1. Tulisi esittää selvemmin yksittäisten hankkeiden yhteys tilahallintatoiminnassa valittuihin ratkaisuihin ja linjauksiin sekä miten ne on sovitettu käytettävissä olevien määrärahoihin

  2. Riittävä tilojen kunnossapitotaso arvioidaan tähänastista huomattavasti tarkemmin ja että tähän tasoon päästään

  3. Puolustushallinnolle tarpeettomiksi määritellyistä tiloista tulisi päästä irti aidosti ja myös Senaattikiinteistöjen edut huomioon ottaen. Tämä merkitsee esimerkiksi suuremmista aluekokonaisuuksista luopumista

  4. Puolustusvoimien tulisi selvittää, ovatko sen taseessa olevat rakennukset, rakennelmat ja rakenteet kiinteistöuudistuksessa sovitun mukaisia, ja ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin

  5. Puolustushallinnon rakennuslaitoksen asemaa tulisi selvittää

Jälkiseurantasuunnitelmassa oli katsottu myös tarpeelliseksi selvittää, esiintyykö tapauksia, joissa kiinteistöjen ja tilojen käyttötarpeen lakkaamisajankohdan ja vuokran maksun loppumisajankohdan väli on pitkä.

Jälkiseurannassa suuremmista aluekokonaisuuksista luopumisessa ei tullut esiin ongelmia. Puolustushallinnon rakennuslaitoksen asemaa on selvitetty tarkastuksen jälkeen ja tehty tämän selvityksen johdosta perustellut johtopäätökset. Jälkiseurannassa ei myöskään tullut esiin merkittävässä määrin sellaisia tapauksia, joissa kiinteistöjen ja tilojen käyttötarpeen lakkaamisajankohdan ja vuokran maksun loppumisajankohdan väli on pitkä.

Edellä mainituista tarkastusviraston suosituksista kahdessa ensimmäisessä on tapahtunut kehitystä, mutta osittain kehitys on niissä vielä kesken. Puolustushallinnon tilahallinnan yhtenä riskinä on tasonparannushankkeiden suosiminen olemassa olevien ja riittävän käyttötarpeen omaavien tilojen riittävän kunnossapidon sijasta ja tästä johtuva tilaomaisuuden ennenaikainen peruskorjaustarve.

Asian riskisyyden vuoksi tarkastusvirasto seuraa asiaa jatkossakin hallinnonalaseurannan ja riskianalyysien yhteydessä.

Puolustusvoimat ei selvittänyt yksityiskohtaisesti, ovatko sen taseessa olevat rakennukset, rakennelmat ja rakenteet kiinteistöuudistuksessa sovitun mukaisia. Jälkiseurannassa saadut muut tiedot viittaavat kuitenkin riskien vähentyneen asiassa.

Tehdyn tarkastuksen jälkiseurantaa ei enää jatketa.

Kategoriat