Jälkiseurantaraportti: Työperäinen maahanmuutto

Maahanmuuton edistämiseksi tehtyjä toimenpiteitä voidaan pitää kannanottojen suuntaisina, mutta joidenkin toimenpiteiden valmisteluprosessi ja käytäntöönpano on edelleen kesken. Jälkiseurantaraportissa selvitetään, mihin toimenpiteisiin tarkastuskertomuksessa esitettyjen kannanottojen johdosta on ryhdytty.

Yhteenveto ja jatkotoimet

Jälkiseurannassa selvitettiin työperäisen maahanmuuton edistämistoimenpiteitä tarkastuksen jälkeen.

Tarkastuksessa (13/2012 Työperäinen maahanmuutto) todettiin, että hallinto on luonut edellytyksiä työperäiselle maahanmuutolle toteuttamalla kohdennettuja ohjelmia ja hankkeita, kehittämällä säädöksiä sekä lupa- ja valvontajärjestelmiä.

Lisäksi maahan jo muuttaneiden työmarkkinavalmiuksia ja työllistymistä on pyritty edistämään kotouttamistoimenpiteillä. Tavoite työperäisen maahanmuuton edistämisestä ei ole kuitenkaan konkretisoitunut hallinnonrajat ylittäväksi pitkäjänteiseksi toiminnaksi.

Tarkastusvirasto katsoi, että ulkomaisen työvoiman käytön rekisteröintiä ja tilastointia tulisi kehittää erityisesti tilapäisen ulkomaisen työvoiman käytön osalta.

Tutkimusta työperäisen maahanmuuton ja ulkomaisen työvoiman käytön vaikutuksista työmarkkinoihin ja julkiseen talouteen tulisi lisätä. Tarkastusviraston mukaan työvoiman maahanmuuton toimenpideohjelman loppuarvioinnin yhteydessä tulisi arvioida myös hanketoiminnan tuloksia.

Tarkastusvirasto suositteli myös oleskelulupamenettelyn selkeyttämistä, koska lupaprosessin nopeuttaminen parantaisi tuottavuutta ja tehostaisi valtion varojen käyttöä.

Tilapäisen ulkomaisen työvoiman käytön rekisteröinnin kehittämistä on selvitetty. Tätä koskevat jatkotoimenpiteet ovat valtiovarainministeriössä meneillään, mutta hanke ei näytä etenevän työryhmän ehdottamalla tavalla. Työperusteisen maahanmuuton tilastointi- ja seurantajärjestelmän kehittäminen sisältyy Maahanmuuton tulevaisuus 2020 -strategian toimenpideohjelmaan. Ohjelman mukaan tarkastusviraston asiaa koskeva suositus toteutetaan seuraavan hallituskauden aikana.

Tarkastuskertomuksen antamisen jälkeen on käynnistetty tutkimushankkeita, jotka koskevat maahanmuuttajien työllistymistä ja työperäistä maahanmuuttoa. Myös ulkomaisen työvoiman vaikutuksia työmarkkinoihin ja julkiseen talouteen on tarkoitus selvittää.

Työvoiman maahanmuuton toimenpideohjelmaa arvioiva loppuraportti valmistui suunnitelman mukaisesti vuonna 2012. Työperusteisen maahanmuuton ESR-hankkeita on arvioitu myös ESR-ohjelman loppuarvioinnin yhteydessä vuonna 2014.

Syksyllä 2008 alkanut taloudellinen taantuma vähensi oleellisesti tarvetta työvoiman rekrytointiin ulkomailta, mikä vaikutti myös työperusteista maahanmuuttoa edistävien hankkeiden etenemiseen ja toteuttamiseen.

Työvoiman maahanmuuton toimenpideohjelmaan sisältynyt Suomen vetovoimastrategian laatiminen on edelleen kesken. Oleskelulupamenettelyjen kehittämiseksi ja valvonnan toiminnan turvaamiseksi on vireillä toimenpiteitä, jotka on koottu maahanmuuttostrategian toimenpideohjelmaan. Ohjelma sisältää sekä uusia että käynnissä olevia toimenpiteitä.

Työvoiman maahanmuuton edistämiseksi tehtyjä toimenpiteitä voidaan pitää tarkastuksen kannanottojen suuntaisina. Maahanmuuttostrategian toimeenpanosuunnitelman mukaiset vireillä olevat toimenpiteet ovat myös tarkastuksessa esitettyjen suositusten ja kehittämistarpeiden mukaisia. Joidenkin toimenpiteiden valmisteluprosessi ja käytäntöön pano on kuitenkin edelleen kesken.

Saatujen selvitysten perusteella tarkastuksen jälkiseurantaa ei ole tarpeen jatkaa.

 

Kategoriat