Jälkiseurantaraportti: Valtion IT-palvelukeskukset

Valtorissa on käytössä yhtenäinen liikekirjanpidon laskentajärjestelmä, kirjanpidon tilijärjestelmä sekä kirjausmenettelyt. Valtion ICT-toiminnan kustannuslaskennan kehittämisessä ei ole edetty. Jälkiseurantaraportissa selvitetään, mihin toimenpiteisiin tarkastuskertomuksessa esitettyjen kannan-ottojen johdosta on ryhdytty.

Yhteenveto ja jatkotoimet

Tarkastusvirasto katsoi tarkastuksessaan (3/2013  Valtion IT-palvelukeskukset), että ICT-toiminnan tietopohjan luotettavuutta tulee parantaa yhdenmukaistamalla kirjanpitomenettelyjä sekä kehittämällä kustannuslaskentaa ja mittaristoa toiminnan seuraamisen ja hallinnan välineeksi. Tarkastuksessa suositeltiin, että tulevalle palvelukeskukselle on muodostettava yhtenäinen johtamis-, suunnittelu- ja seurantajärjestelmä.

Jälkiseurannan perusteella Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorissa on käytössä yhtenäinen liikekirjanpidon laskentajärjestelmä, yhtenäinen kirjanpidon tilijärjestelmä sekä yhtenäiset kirjausmenettelyt. Valtori on laatinut toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2014.

Myös ensimmäinen valtiovarainministeriön ja Valtorin välinen tulossopimus on laadittu. Toiminnan ohjattavuuden parantamiseksi Valtorissa on aloitettu palvelunhallintajärjestelmän ja riskienhallintajärjestelmän rakentaminen. Myös toiminnanohjausjärjestelmän hankinta on aloitettu.

Valtorissa ei ole ollut suunnittelua ja seurantaa tukevia järjestelmiä käytössä ensimmäisen toimintavuoden aikana. Valtorin ensimmäinen tulossopimus vuodelle 2015 on luonteeltaan yleispiirteinen. Tuotoksien ja laadunhallinnan osalta mittarina on esitetty pelkästään asiakastyytyväisyys.

Tulossopimuksessa esitettäviin tietoihin on jatkossa syytä kiinnittää huomiota ja kehittää näiden tietojen esittämiseen tarvittavia laskentajärjestelmiä. Tavoitteena tulee olla, että Valtorin kirjanpidon ja toiminnanohjauksen järjestelmät täyttävät niin sisäisen johtamisen kuin ulkoisen raportoinnin vaatimukset.

Valtion ICT-toiminnan kustannuslaskennan kehittämisessä ei ole edetty vaan valtiovarainministeriön on edelleen tarkoitus kerätä tietoja erillisinä kyselyinä. Valtiovarainministeriön on tärkeää kehittää ICT-toiminnan laskentajärjestelmiä, jotta ICT-toiminnoista saadaan (kyselytietoja) luotettavampaa tietoa toiminnan suunnittelun, päätöksenteon ja johtamisen tueksi.

Yhdenmukainen ja luotettava kustannustietopohja on perusedellytys ICT-toiminnan ja sen kokonaiskustannusten hallittavuuden ja johdettavuuden parantumiselle. Tarkastusvirasto tulee jatkossa seuraamaan tältä osin tilanteen kehittymistä.

Tämän tarkastuksen jälkiseurantaa ei ole tarvetta jatkaa.

 

Kategoriat