Jälkiseurantaraportti: Valtion maksupolitiikka

Valtiontalouden tarkastusvirasto on tehnyt jälkiseurannan Valtion maksupolitiikka -tarkastuksesta (6/2015). Jälkiseurantaraportissa selvitetään, mihin toimiin tarkastuskertomuksessa annettujen suositusten ja muiden kannanottojen johdosta on ryhdytty.

Yhteenveto ja jatkotoimet

Tarkastuskertomuksessa todettiin, että aikaisemmin laaditut maksupolitiikkaselvitykset on ajantasaistettava tai harkittava tarpeet ministeriön johdolla tehtävälle maksupolitiikkaselvitykselle. Samassa yhteydessä tulee arvioida myös erityismaksulainsäädännön ja veronluonteisia tuloja koskevien säädösten ajanmukaisuus sekä tutkia mahdollisuudet yksinkertaistaa ja vähentää säädöksiä.

Jälkiseurannan mukaan on myönteistä, että maksupolitiikkaa koskevia selvityksiä on suunnitteilla ja niitä tarvittaessa myös ajantasaistetaan. Mikäli maksupolitiikkaselvitystä ei ollut tehty, on vastaavia asioita käsitelty kuitenkin tulosohjauksen puitteissa. Säädösten ajantasaisuutta ja tarpeellisuutta on jossain määrin arvioitu sekä tarvittaessa päivitetty.

Tarkastuskertomuksessa pidettiin aiheellisena huolehtia valtion kokonaisedusta ja koordinaatiosta maksullisessa toiminnassa sekä eräistä yhteisrahoitteisen toiminnan tulkintakysymyksistä. Jälkiseurannassa ei todettu uusia keinoja tai menettelyjä otetun käyttöön. Valtiovarainministeriö on pitänyt nykyistä normiohjausta ja siihen liittyvää valmistelua riittävänä.

Kertomuksen mukaan kokonaiskuvan saaminen maksullisesta toiminnasta on ollut vaikeaa ja kustannuslaskennassa todettiin kehittämistarpeita. Jälkiseurannassa havaittiin, että talousarviovalmistelun tueksi on pyritty tuottamaan analyyttistä tietoa valtion maksullisesta toiminnasta ja kustannuslaskentaa on selvitetty, kehitetty sekä ohjeistettu.

Yhteenvetona jälkiseurannasta voidaan todeta, että parannusta tarkastuskertomuksessa esitettyjen kannanottojen ja suositusten suuntaan on havaittavissa, vaikka kehitys onkin ollut hidasta.

Tarkastuksen jälkiseurantaa ei ole tarvetta jatkaa. Tarkastusvirasto jatkaa asian seurantaa osana säännöllistä perusseurantaa ja tarkastussuunnittelua.

 

Kategoriat