Jälkiseurantaraportti: Valtion pääomasijoitustoiminta

Työ- ja elinkeinoministeriö seuraa säännöllisesti pääomasijoitusmarkkinoiden kehitystä ja pyrkii edistämään valtion pääomasijoitustoimintaa, todetaan Valtion pääomasijoitustoiminta -tarkastuksen jälkiseurannassa. Ministeriö kiinnittää huomiota sijoitusten ei-toivottuihin vaikutuksiin mutta ei siihen, saavutetaanko sijoituksilla pysyviä vaikutuksia, vaikka se on oleellinen vaikuttavuuden osatekijä julkisten varojen käytössä.

Valtion pääomasijoitustoiminta -tarkastuksen keskeinen havainto oli, että valtion lisäpääomitusten perusteeksi tarvittaisiin kokonaisvaltainen selvitys yritysten rahoitustarpeista, pääomamarkkinoiden toimivuudesta sekä niissä mahdollisesti havaituista, yksilöidyistä puutteista. Lisäksi todettiin, että valtion sijoitustoiminnan osalta on syytä selvittää, vääristääkö sijoitustoiminta markkinoita ja onko valtion käytettävissä muita keinoja edistää pääomamarkkinoita. Pääomasijoitusyhtiöiden vaikuttavuutta arvioitaessa olisi kiinnitettävä huomiota käytettävien menetelmien luotettavuuteen, vaikutusten pysyvyyteen sijoituksen päättymisen jälkeen ja toiminnan ei-tavoiteltuihin vaikutuksiin.

Jälkiseurannan havaintojen mukaan työ- ja elinkeinoministeriö seuraa säännöllisesti pääomasijoitus-markkinoiden kehitystä, yritysrahoituksen saatavuutta ja ohjaa julkisten pääomasijoittajien toimintaa lainsäädännöllä ja yksityiskohtaisemmilla omistajapoliittisilla linjauksilla. Pääomasijoitusmarkkinoiden toimivuutta ja sijoittajien asemaa on pyritty edistämään purkamalla lainsäädännön esteitä, hyödyntämällä EU:n rahoitusinstrumentteja sekä korostamalla elinkeino- ja innovaatiopolitiikassa toimintaympäristön luomista yksityisiä sijoittajia kiinnostaville sijoituskelpoisille yrityksille. Pääomasijoitusyhtiöiden toiminnan vaikuttavuutta arvioitaessa työ- ja elinkeinoministeriö on kiinnittänyt huomiota toiminnan ei-toivottuihin vaikutuksiin, mutta se ei seuraa vaikutusten pysyvyyttä sijoituksista irtaantuminen jälkeen.

Edellä kuvatun perusteella työ- ja elinkeinoministeriö on huomioinut tarkastuksen suosituksia valtion pääomasijoitustoimintaa kehitettäessä. Tarkastusvirasto kiinnittää kuitenkin huomiota ja toistaa suosituksensa siitä, että pääomasijoitustoiminnan vaikutusten pysyvyyteen sijoituksesta irtaantumisen jälkeen olisi kiinnitettävä huomiota, koska vaikutusten pysyvyys on oleellinen vaikuttavuuden osatekijä julkisten varojen käyttöä. Tarkastusvirasto jatkaa asian seurantaa osana säännöllistä perusseurantaa ja tarkastussuunnittelua. Jälkiseurantaa ei ole tarvetta jatkaa.

Kategoriat