Jälkiseurantaraportti: Väylähankkeiden yhteiskuntataloudelliset kannattavuuslaskelmat

Väylähankkeiden yhteiskuntataloudellisia arviointimenetelmiä ja kannattavuusarvioiden toteutumisen seurantaa on liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla aktiivisesti parannettu viime vuosina. Jatkossa on syytä panostaa erityisesti ohjelmatason suunnittelun arviointimenetelmien kehittämiseen.

Valtiontalouden tarkastusvirasto on tehnyt jälkiseurannan tuloksellisuustarkastuksesta Väylähankkeiden yhteiskuntataloudelliset kannattavuuslaskelmat (10/2016). Jälkiseurantaraportissa selvitetään, mihin toimiin tarkastuskertomuksessa annettujen suositusten ja muiden kannanottojen johdosta on ryhdytty.

Tarkastuksen (10/2016) kohteina olivat valtion suurten ja keskikokoisten väylähankkeiden kannattavuuslaskelmat ja kannattavuuden hallintakäytännöt. Tarkastuksessa todettiin, että Liikennevirasto oli laatinut ja päivittänyt systemaattisia väylähankkeiden hankearviointiohjeita. Hankearvioinnit oli yleisesti ottaen tehty Liikennehallinnon arviointiohjeiden mukaisesti.

Tarkastuksessa tunnistettiin hankearvioinnin käytänteiden kehittämistarpeita. Tarkastuksessa havaittiin myös, että eduskunta on päättänyt useiden valtion talousarvioissa nimettyjen uusien valtion väylähankkeiden toteuttamisesta ilman ohjeiden tai minkään muunkaan systemaattisen ajatusmallin mukaista hankearviointia.

Jälkiseurannan tuloksena todettiin, että tarkastuskertomuksessa esitetty suositus hankkeiden yhteiskuntataloudellisen vaikutusarvioinnin kehittämisestä on suurelta osin toteutunut. Niiden hankepäätösten, joita ei tehdä yhteiskuntataloudellisen hyvän tehokkuuden perusteella, osalta tarkastuksen suositus kohdistuu osittain virkamiesvalmistelun ulkopuolisen poliittisen päätöksenteon käytänteisiin.

Tarkastuksen toisen suosituksen vastuuorganisaation, Liikenneviraston, korvaa tässä jälkiseurantaraportissa Väylävirasto, hallinnonalan vuoden 2019 virastouudistuksen seurauksena. Jälkiseuranta osoitti, että Väylävirasto on tarkastuksen toisen suosituksen mukaisesti parantanut väylähankkeiden yhteiskuntataloudellisten kannattavuusarvioiden toteutumisen seurannan kattavuutta.

Tarkempaa määrittelyä siitä, mitkä väylähankkeet ovat merkittäviä hankkeita, joista on aina tarpeen tehdä kattava yhteiskuntataloudellinen arvio, on syytä jatkaa LVM:n johdolla. Myös erityisesti ohjelmatason suunnittelun arviointimenetelmien kehitystyötä on tarpeen jatkaa, jotta esimerkiksi erilaisten strategisen suunnittelun hankekorien tuottamien hyötyjen suuruutta voidaan edustavasti arvioida ja vertailla keskenään.

Kategoriat