Jälkiseurantaraportti: Veromuutosten ja verotukien vaikutusarvioinnit

Verotuista saatavaa tietoa on lisätty ja kehitetty. Valtiovarainministeriö on laajentanut talousarvioesityksen yhteydessä julkaistavan verotukilistauksen sisältöä ja tehnyt verotuista vaikutusarviointeja. Valtiovarainministeriö on kiinnittänyt huomiota myös verotukien tavoitteiden asetantaan, joskin aikaisemmin säädettyjen merkittävienkään verotukien tavoitteita ei ole määritelty.

Valtiontalouden tarkastusvirasto on tehnyt jälkiseurannan veromuutosten ja verotukien vaikutusarvioinnit -tarkastuksesta (19/2018). Jälkiseurantaraportissa selvitetään, mihin toimiin tarkastuskertomuksessa annettujen suositusten ja muiden kannanottojen johdosta on ryhdytty.

Tarkastuksessa arvioitiin, onko veromuutoksista ja verotuista laaditut vaikutusarvioinnit tehty mahdollisimman tarkasti ja kattavalla tietopohjalla. Tarkastuksessa todettiin, että veromuutoksista laadittavat vaikutusarviot antavat hyvän tietopohjan päätöksenteolle, mutta niiden lisäksi olisi hyvä arvioida myös usean muutoksen yhteisvaikutuksia. Lisäksi laskentamallien uudistamisessa nähtiin riskejä. Verotukien kustannuksista ja vaikutuksista havaittiin olevan vain vähän tietoa ja tarkastuksessa suositeltiinkin, että verotuista saatavaa tietoa tulisi lisätä ja parantaa.

Jälkiseurannan perusteella voidaan todeta, että verotukien vaikutusarviointia on tullut lisää ja niistä saatavaa tietoa on lisätty ja kehitetty. Niiden seurantaa ja arviointia on myös parannettu. Verotukien tavoitteiden määrittelyn osalta suositus ei ole kaikilta osin toteutunut. Uusille verotuille nämä määritellään, mutta aikaisemmin säädetyille tällaista tavoitteiden arviointia ei ole tehty. Valtiovarainministeriö on nimittänyt ryhmän, joka päättää muun muassa normiverotasoista. Normiverojärjestelmää ei ole kuitenkaan laaja-alaisesti arvioitu verotukien mahdollista uudelleen arviointia varten. Näiltä osin suositus ei ole täysin toteutunut. Koska normiverojärjestelmän kokonaisarviosta on kulunut lähes 13 vuotta, olisi ajankohtaista tehdä laaja-alaisempaa arvioita sen ajantasaisuudesta.

Valtiovarainministeriö on varmistanut laskentamalleja uudistaessa laskemien tason, ylläpidon ja dokumentoinnin. Uuden käyttöönotetun laskentamallin toimitusnopeus on joissakin tapauksissa kuitenkin hidastunut. Useampien veromuutosten yhteisvaikutusten arviointia on pyritty lisäämään, mutta niiden työläyden ja niukkojen resurssien vuoksi niiden toteuttaminen on ollut haastavaa.

Kategoriat