Julkisen yrityspalvelujärjestelmän toimivuus

Julkinen yrityspalvelujärjestelmä on palvelujen ja palveluntarjoajien suuren määrän takia monimutkainen ja vaikeasti ohjattava. Työ- ja elinkeinoministeriön tulisi yhdessä ulkoministeriön kanssa yksinkertaistaa järjestelmää, täsmentää ministeriöiden työnjakoa ja selkeyttää palveluntarjoajien rooleja.

Yritysten kasvun ja kasvuhalukkuuden riittämättömyys on tunnistettu yhdeksi yrityspolitiikan ongelmaksi. Aiemmissa tutkimuksissa ja arvioinneissa on havaittu, että yritykset ja palveluntarjoajat kokevat yrityspalvelujärjestelmän monimutkaiseksi ja vaikeaselkoiseksi.

Tarkastuksessa arvioitiin yrityspalvelujärjestelmän organisointia, sen tuloksellisen toiminnan edellytyksiä, toimijoiden yhteistyötä ja yrityspalveluiden ohjausta. Tarkastuksen perusteella julkisten yrityspalveluiden saatavuus ja palvelutarjonta ovat yleisesti ottaen hyvällä tasolla. Julkisille yrityspalveluille on asetettu lyhyelle aikavälille erilaisia määrällisiä tavoitteita. Tavoitteita koskevat mittarit eivät anna palvelujärjestelmän toiminnan tuloksellisuudesta ohjaamisen kannalta tarkkaa tai riittävää kuvaa.

Yrityspalvelujärjestelmän toimivuutta on pyritty parantamaan edistämällä verkostomaista yhteistyötä sekä kehittämällä toimijoiden välistä tiedonvaihtoa ja yhteisiä tietojärjestelmiä. Palvelujärjestelmän monimutkaisuus aiheuttaa kuitenkin hallittavuuden ongelman, johon ei ole löydetty ratkaisua. Yrityspalvelujärjestelmän kokonaisohjauksen perusongelma on järjestelmän monimutkaisuus ja ohjattavien suuri määrä. Ohjaamista vaikeuttaa lisäksi se, että osa palveluntarjoajista toimii valtakunnallisesti, osa alueellisesti ja että yrityspalveluja tarjoavat myös valtionhallinnon ulkopuoliset toimijat.

Tarkastusvirasto suosittelee, että työ- ja elinkeinoministeriö yhteistyössä ulkoministeriön kanssa yksinkertaistaa yrityspalvelujärjestelmää täsmentämällä ministeriöiden välistä työnjakoa ja selkeyttämällä palveluja tarjoavien organisaatioiden rooleja. Samalla tulisi kuitenkin turvata yrityksille tärkeä palvelujen ennustettavuus ja jatkuvuus.

Kategoriat

URN-tunniste

URN:ISBN:978-952-499-534-4