Offentliga företagsservicesystemets funktionalitet

Det offentliga företagsservicesystemet är komplicerat och svårt att styra på grund av det stora antalet tjänster och tjänsteleverantörer. Tillsammans med utrikesministeriet bör arbets- och näringsministeriet förenkla systemet, precisera ministeriernas arbetsfördelning och förtydliga tjänsteleverantörernas roller.

Bristen på tillväxt och tillväxtvilja hos företagen har identifierats som ett problem inom företagspolitiken. I tidigare undersökningar och bedömningar har man observerat att företagen och tjänsteleverantörerna upplever att företagsservicesystemet är komplicerat och svårtolkat.

Vid revisionen utvärderades organiseringen av företagsservicesystemet, dess resultatbringande verksamhetsförutsättningar, aktörernas samarbete och styrningen av företagstjänsterna. Utgående från revisionen är tillgången till offentliga företagstjänster och serviceutbudet i allmänhet på en god nivå. För offentliga företagstjänster har man på kort sikt ställt upp olika kvantitativa mål. Indikatorerna som gäller målen ger inte en exakt eller tillräcklig bild av servicesystemets verksamhetsresultat med tanke på styrningen.

Man har strävat efter att förbättra företagsservicesystemets funktion genom att främja nätverksbaserat samarbete samt utveckla informationsutbytet mellan aktörerna samt de gemensamma informationssystemen. Det komplicerade servicesystemet orsakar dock ett problem med hanterbarheten, som man inte har hittat någon lösning på. Det grundläggande problemet i den övergripande styrningen av företagsservicesystemet är systemets komplexitet och det stora antalet aktörer. Styrningen försvåras dessutom av att en del av tjänsteleverantörerna är verksamma på riksnivå, en del på regional nivå och att företagstjänster också tillhandahålls av aktörer utanför statsförvaltningen.

Statens revisionsverk rekommenderar att arbets- och näringsministeriet tillsammans med utrikesministeriet förenklar företagsservicesystemet genom att precisera arbetsfördelningen mellan ministerierna och förtydliga tjänsteorganisationernas roller. Samtidigt bör man dock trygga tjänsternas förutsägbarhet och kontinuitet som är viktiga för företagen.

kategorier