Kertomus vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2009 europarlamenttivaaleissa

Kaikki ilmoitusvelvolliset eli Euroopan parlamenttiin jäseneksi valitut ja vaalien tulosta vahvistettaessa varasijalle määrätyt ovat jättäneet vaalirahoitusilmoituksen. Tarkastusvirastolle ei ole tehty kanteluita vaalirahoitusilmoituksiin liittyen. VTV valvoo, että kaikki ilmoitusvelvolliset tekevät vaalirahoituslaissa säädetyt vaalikohtaiset ilmoitukset.

Pääasiallinen sisältö

Kaikki vuoden 2009 europarlamenttivaalien ilmoitusvelvolliset eli Euroopan parlamenttiin jäseneksi valitut ja vaalien tulosta vahvistettaessa varasijalle määrätyt ovat jättäneet ehdokkaan vaalirahoituksesta annetussa laissa säädetyn vaalirahoitusilmoituksen.

Ilmoitusten käsittelyn ja tarkistusten yhteydessä Valtiontalouden tarkastusviraston tietoon ei ole tullut seikkoja, joiden perusteella tarkastusvirastolla olisi ollut syytä ryhtyä vaalirahoitusilmoitusten oikeellisuuden tarkempaan selvittämiseen. Ilmoitukset oli laadittu vaalirahoituslain tarkoittamalla tarkkuudella, ja ilmoitukset sisälsivät ilmoitusvelvollisten kannanotot kaikista vaalirahoituslain noudattamisen kannalta olennaisimmista asioista. Vaalirahoitusilmoitukset pidetään yleisön saatavilla 10.6.2015 saakka.

Tarkistustoimenpiteiden johdosta Valtiontalouden tarkastusvirasto kehotti kahta ilmoitusvelvollista täydentämään tekemiään vaalirahoitusilmoituksia ilmoituksen jättämisen määräajan jälkeen. Kehotus annettiin suullisesti ja molemmat ilmoitusvelvolliset täydensivät ilmoitustaan viipymättä. Puutteet eivät olleet olennaisia.

Valtiontalouden tarkastusvirastolle ei ole tehty kanteluita vuoden 2009 europarlamenttivaalien vaalirahoitusilmoituksiin liittyen. Vuoden 2009 europarlamenttivaaleissa sovellettiin lakia ehdokkaan vaalirahoituksesta osittain.

 

Kategoriat