Kertomus vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2011 eduskuntavaaleissa

Kaikki ilmoitusvelvolliset ovat jättäneet vaalirahoitusilmoituksen, eikä virastolle tehty ilmoituksiin liittyviä kanteluita. Kertomuksessa käsitellään yleisesti vaalirahoituslain toimivuutta.

Pääasiallinen sisältö

Kaikki vuoden 2011 eduskuntavaalien ilmoitusvelvolliset eli kansanedustajiksi valitut ja vaalien tulosta vahvistettaessa varaedustajaksi määrätyt ovat jättäneet ehdokkaan vaalirahoituksesta annetussa laissa säädetyn vaalirahoitusilmoituksen.

Vaalirahoituslain mukaiseen määräaikaan mennessä ilmoitusta ei ollut jättänyt neljä ilmoitusvelvollista. Kaikki vaalirahoitusilmoitukset olivat saapuneet tarkastusvirastoon 22.6.2011 mennessä eli kaksi päivää vaalirahoituslain tarkoittaman määräajan jälkeen.

Ilmoitusten käsittelyn ja tarkastusten yhteydessä tarkastusvirasto pyysi 31 ilmoitusvelvollista täydentämään tai korjaamaan tekemäänsä ilmoitusta. Korjaukset liittyivät pääsääntöisesti puutteisiin kulujen tai rahoituksen erittelytiedoissa.

Tarkastusvirasto pyysi 43 ilmoitusvelvolliselta selvityksiä vaalirahoitusilmoitusten oikeellisuudesta. Selvityspyyntöjen tavoitteena oli varmentaa vaalirahoitusilmoituksissa esitettyjä tietoja. Selvityspyyntöjen perusteena ei ollut epäily vaalirahoitusilmoitusten oikeellisuudesta. Saadut selvitykset ovat viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 24 §:n 15 kohdan nojalla salassa pidettäviä.

Tarkastusvirastolle ei tehty vuoden 2011 eduskuntavaalien vaalirahoitusilmoituksiin liittyviä kanteluita. Eduskunnan oikeusasiamies siirsi kaksi sille tullutta kantelua Valtiontalouden tarkastusviraston käsiteltäväksi. Kanteluiden perustella tarkastusvirasto pyysi ja sai asianomaisilta ilmoitusvelvollisilta selvitykset.

Kertomuksessa käsitellään yleisesti vaalirahoituslain toimivuutta.

Ilmoitusten käsittelyn tai saatujen selvitysten ja täydennysten perusteella Valtiontalouden tarkastusviraston tietoon ei ole tullut seikkoja, joiden perusteella tarkastusvirastolla olisi syytä epäillä vastaanottamisensa ilmoitusten oikeellisuutta.

 

Kategoriat