Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om tillsynen över valfinansieringen vid riksdagsvalet år 2011

Alla de som var redovisningsskyldiga vid riksdagsvalet år 2011 har lämnat den redovisningen av valfinansieringen. I berättelsen behandlas allmänt valfinansieringslagens funktionsduglighet.

Huvudsakligt innehåll

Alla de som var redovisningsskyldiga vid riksdagsvalet år 2011, dvs. de som valts till riksdagsledamöter och de som utsetts till ersättare när valresultatet fastställdes, har lämnat den i lagen om kandidaters valfinansiering föreskrivna redovisningen av valfinansieringen.

Inom den i valfinansieringslagen bestämda tiden hade en redovisning inte lämnats av fyra redovisningsskyldiga. Alla redovisningar av valfinansieringen hade anlänt till revisionsverket före 22.6.2011 dvs. två dagar efter den i valfinansieringslagen avsedda bestämda tiden.

I samband med behandlingen och kontrollen av redovisningarna bad revisionsverket 31 redovisningsskyldiga att komplettera eller korrigera den gjorda redovisningen. Korrigeringarna hade som regel att göra med brister i specificeringen av kostnader eller finansiering.

Revisionsverket begärde av 43 redovisningsskyldiga utredningar angående redovisningarnas riktighet. Syftet med begärandena om utredning var att bestyrka de uppgifter som lämnats i redovisningarna av valfinansieringen. Grunden för begärandena om utredning var inte tvivel på att redovisningarna av valfinansieringen var riktiga. De erhållna utredningarna är sekretessbelagda med stöd av 24 § 15 punkten i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999).

Till revisionsverket anfördes inte klagomål i anknytning till redovisningen av valfinansieringen vid riksdagsvalet år 2011. Riksdagens justitieombudsman överförde två dit anförda klagomål till att behandlas av revisionsverket. På basis av klagomålen begärde och fick revisionsverket utredningar av de berörda redovisningsskyldiga.

I berättelsen behandlas allmänt valfinansieringslagens funktionsduglighet.

På basis av behandlingen av redovisningarna eller erhållna utredningar och kompletteringar har till Statens revisionsverks kännedom inte kommit omständigheter, på grund av vilka revisionsverket hade skäl att betvivla de inlämnade redovisningarnas riktighet.

 

kategorier