Kertomus vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2014 europarlamenttivaaleissa

Kaikki ilmoitusvelvolliset jättivät vaalirahoitusilmoituksen määräajassa. Tarkastusvirastolle ei tehty vaalirahoitusilmoituksiin liittyviä kanteluita. VTV valvoo, että kaikki ilmoitusvelvolliset tekevät vaalirahoituslaissa säädetyt vaalikohtaiset ilmoitukset.

Pääasiallinen sisältö

Kaikki vuoden 2014 europarlamenttivaalien ilmoitusvelvolliset ovat jättäneet ehdokkaan vaalirahoituksesta annetussa laissa säädetyn vaalirahoitusilmoituksen. Kaikki vaalirahoitusilmoitukset toimitettiin määräajassa.

Ilmoitusten käsittelyn ja tarkistusten yhteydessä tarkastusvirasto pyysi kahta ilmoitusvelvollista täydentämään tai korjaamaan tekemäänsä ilmoitusta. Korjaukset liittyivät tarkennustarpeisiin rahoituksen erittelytiedoissa.

Tarkastusvirasto pyysi kaikilta ilmoitusvelvollisilta selvityksiä vaalirahoitusilmoitusten oikeellisuudesta. Selvityspyyntöjen tavoitteena oli varmentaa vaalirahoitusilmoituksissa esitettyjä tietoja. Selvityksinä pyydettiin ehdokkaan vaalikampanjassaan käyttämien pankkitilien tiliotteet. Saadut selvitykset ovat viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 24 §:n 15 kohdan nojalla salassa pidettäviä.

Tarkastusvirastolle ei tehty vuoden 2014 europarlamenttivaalien vaalirahoitusilmoituksiin liittyviä kanteluita.

Kertomuksessa käsitellään yleisesti vaalirahoituslain toimivuutta.

Ilmoitusten käsittelyn tai saatujen selvitysten ja täydennysten perusteella valtiontalouden tarkastusviraston tietoon ei ole tullut seikkoja, joiden perusteella tarkastusvirastolla olisi syytä epäillä vastaanottamiensa ilmoitusten oikeellisuutta.

 

Kategoriat

URN-tunniste

URN:NBN: VTV-K212014VP