Berättelse om tillsynen över valfinansieringen vid Europaparlamentsvalet 2014

Samtliga redovisningsskyldiga har lämnat en redovisning av valfinansieringen. Alla redovisningar lämnades in inom den utsatta tidsfristen. VTV övervakar att alla redovisningsskyldiga gör de redovisningar som fastställs i lagen om kandidaters valfinansiering separat för varje val.

Huvudsakligt innehåll

Samtliga redovisningsskyldiga vid Europaparlamentsvalet 2014 har lämnat en redovisning av valfinansieringen enligt lagen om kandidaters valfinansiering. Alla redovisningar lämnades in inom den utsatta tidsfristen.

I samband med behandlingen och kontrollen av redovisningarna bad revisionsverket två redovisningsskyldiga att komplettera eller korrigera sina redovisningar. Korrigeringarna gällde preciseringar till specifikationen av finansieringen.

Redovisningsverket begärde samtliga redovisningsskyldiga att lämna utredningar om valfinansieringsredovisningens riktighet. Detta gjordes i syfte att verifiera de uppgifter som lämnats i redovisningarna. Revisionsverket bad kandidaterna lämna in utredningarna i form av kontoutdrag för de bankkonton som användes för kampanjen. De erhållna utredningarna är sekretessbelagda i enlighet med 24 § 15 punkten i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999).

Revisionsverket mottog inga klagomål gällande redovisningarna av valfinansieringen vid Europaparlamentsvalet 2014. I denna berättelse redogörs för funktionen av lagen om kandidaters valfinansiering överlag.

På basis av behandlingen av redovisningarna samt utifrån de erhållna utredningarna och kompletteringarna har statens revisionsverk inte tagit del av omständigheter som skulle ge revisionsverket anledning att ifrågasätta riktigheten av de inlämnade redovisningarna.

 

kategorier

URN

URN:NBN: vtv-B12016rd