Kilpailulain toimeenpano

Julkisyhteisöjen on nykyään eroteltava kirjanpidossaan kilpailutilanteessa tapahtuva taloudellinen toimintansa. Kilpailluilla markkinoilla tapahtuva toiminta pitäisi tunnistaa eri kirjanpitoyksiköissä yhdenmukaisella tavalla, mutta se on haastavaa.

Tarkastuksessa kartoitettiin, millaista ja kuinka laajaa on valtion toiminta kilpailluilla markkinoilla. Lisäksi selvitettiin, onko valtion kilpailullinen toiminta tunnistettu mahdollisimman yhdenmukaisesti eri kirjanpitoyksiköissä ja käyttävätkö kirjanpitoyksiköt hyväksyttäviä laskentaperiaatteita, kun ne laativat tuloslaskelman kilpailullisesta toiminnastaan.

Julkisyhteisöjen on 1.1.2020 alkaen täytynyt pitää erillistä kirjanpitoa sellaisesta taloudellisesta toiminnastaan, joka tapahtuu markkinoilla kilpailutilanteessa. Tämän toiminnan tulos on esitettävä julkisyhteisön tilinpäätöksessä. Uudella säännöksellä turvataan julkisyhteisöjen elinkeinotoiminnan läpinäkyvyys ja parannetaan kilpailuneutraliteettivalvontaa, jotta julkisella ja yksityisellä elinkeinotoiminnalla olisi tasapuoliset edellytykset kilpailulle.

Valtiolla on reilut 60 kirjanpitoyksikköä, joista 26 yksiköllä on sellaista toimintaa, joka tapahtuu kilpailutilanteessa markkinoilla. Kilpailullinen toiminta valtiolla on monimuotoista, ja sen vuosituotot vaihtelevat kirjanpitoyksiköittäin paljon, muutamista tuhansista euroista useisiin miljooniin. Tarkastuksessa selvisi, että kilpailullisen toiminnan tuloslaskelmat antavat oikean kuvan toiminnan tuloksesta, mikäli toiminta on tunnistettu oikein. Kirjanpitoyksikön on itse tunnistettava kilpailullinen toimintansa ja esitettävä siitä tuloslaskelma. Kilpailullisen toiminnan tunnistaminen ei kuitenkaan ole yksiselitteistä, koska sen käsite on epäselvä ja sitä koskevan lainsäädännön tulkitseminen on vaikeaa.

VTV suosittaa muun muassa, että kirjanpitoyksikköjen pitäisi tunnistaa kilpailullinen toimintansa ensisijaisesti oikeudellisen arvion perusteella. Arvioidessaan toimintansa kilpailullista luonnetta kirjanpitoyksiköt dokumentoivat perusteet tulkinnalleen oman sisäisen valvontansa kannalta asianmukaisesti. Kirjanpitoyksiköiden olisi myös käytävä niitä ohjaavan ministeriön kanssa läpi kilpailullinen toimintansa ja varmistettava, että virastojen tehtäviä koskeva lainsäädäntö, maksuasetukset ja tulostavoitteet ovat keskenään yhdenmukaisia ja ajan tasalla.

Kategoriat

URN-tunniste

URN:ISBN:978-952-499-503-0