Verkställande av konkurrenslagen

Offentliga samfund måste numera i sin bokföring separera sin ekonomiska verksamhet som sker i ett konkurrensläge. Verksamheten som sker på konkurrensutsatta marknader borde identifieras i de olika bokföringsenheterna på ett enhetligt sätt, men det är utmanande.

I granskningen kartlades hurdan och hur omfattande statens verksamhet är på konkurrensutsatta marknader. Dessutom utreddes om statens verksamhet i ett konkurrensläge har identifierats så enhetligt som möjligt i de olika bokföringsenheterna och om bokföringsenheterna tillämpar godtagbara beräkningsprinciper när de upprättar en resultaträkning över sin verksamhet i ett konkurrensläge.

Offentliga samfund har sedan den 1 januari 2020 varit tvungna att föra separat bokföring över sådan ekonomisk verksamhet som bedrivs i ett konkurrensläge på marknaden. Resultatet av denna verksamhet ska presenteras i det offentliga samfundets bokslut. Genom den nya bestämmelsen tryggas transparensen i de offentliga samfundens näringsverksamhet och förbättras tillsynen över konkurrensneutraliteten, så att den offentliga och privata näringsverksamheten har lika förutsättningar för konkurrens.

Staten har drygt 60 bokföringsenheter, av vilka 26 har sådan verksamhet som sker i ett konkurrensläge på marknaden. Verksamheten i ett konkurrensläge hos staten är mångformig och dess årliga avkastning varierar mycket per bokföringsenhet, från några tusen euro till flera miljoner. I granskningen framgick att resultaträkningarna för verksamheten i ett konkurrensläge ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat ifall verksamheten har identifierats på rätt sätt. Bokföringsenheten ska själv identifiera sin verksamhet i ett konkurrensläge och presentera en resultaträkning över den. Det är dock inte entydigt att identifiera verksamhet i ett konkurrensläge eftersom begreppet är oklart och det är svårt att tolka lagstiftningen.

Statens revisionsverk rekommenderar bland annat att bokföringsenheterna ska identifiera sin verksamhet i ett konkurrensläge i första hand utifrån en juridisk bedömning. Vid bedömningen av verksamhetens konkurrensmässiga karaktär dokumenterar bokföringsenheterna grunderna för sin tolkning på ett ändamålsenligt sätt med tanke på den egna interna kontrollen. Bokföringsenheterna ska också tillsammans med det styrande ministeriet gå igenom sin verksamhet i ett konkurrensläge och säkerställa att lagstiftningen, betalningsförordningarna och resultatmålen som gäller ämbetsverkens uppgifter är enhetliga och uppdaterade sinsemellan.

kategorier