Lausunto: 1. vaiheen lausunto sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenjärjestelymahdollisuuksia selvittävän työryhmän ehdotuksesta

Tarkastusvirasto katsoo, että lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien järjestämisvastuun yhdenmukainen valvonta tulee rakentaa ennakoivasti. Valtakunnallisen valvonnan virastorakenteen ja siihen liittyvien tehtävien kehittämisessä tulee huomioida ehdotetut hyvinvointialueiden omavalvonta-, laatu- ja turvallisuustoiminnot.

Työryhmän raporttiluonnoksessa esitetään tarve sosiaali- ja terveysministeriön toimialan lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenjärjestelylle. Tarkastusvirasto yhtyy työryhmän näkemykseen siitä, että järjestämisvastuun valtakunnallisesti yhdenmukainen valvonta tulee rakentaa ennakoivasti. Lisäksi tuotantovastuun valvonnan jatkuvuus, aktiivisuus sekä yhteensovitus tulee turvata uudistuksen siirtymä- ja toimeenpanovaiheessa.

Tarkastusviraston näkemyksen mukaan valtakunnallisen valvonnan virastorakenteen ja siihen liittyvien tehtävien kehittämisessä tulee ensisijaisesti huomioida ehdotetut hyvinvointialueiden omavalvonta-, laatu- ja turvallisuustoiminnot. Valtakunnallista laillisuus- ja asianmukaisuusvalvontaa sekä hyvinvointialueiden omaehtoista laatutyötä ja omavalvontaa tulisi kehittää yhtä aikaa.

Loppuraporttiluonnoksessa hahmotellaan Valviran ja aluehallintovirastojen peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualueiden uudelleenorganisoinnille kolme vaihtoehtoa valtakunnallisen lupa-, ohjaus- ja valvontaviranomaisen toiminnan järjestämiseksi. Tarkastusvirastolla ei ole tarkastukseen perustuvaa tietoa virastorakenteeseen ehdotetusta muutoksesta. Tarkastusvirasto kuitenkin katsoo, että lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien yhdenmukainen ja selkeästi johdettu toteuttamismalli on tärkeä sekä ohjauksen ja valvonnan tuloksellisuuden että voimavarojen tehokkaan käytön kannalta. Tarkastusvirasto arvioi, että valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviranomaisen (toimialaviraston) vaihtoehdossa uudistuksen siirtymävaihetta ja toimeenpanoa tukevat tehtävät olisivat parhaiten toteutettavissa.

Kategoriat