Lausunto: 2. vaiheen lausunto sosiaali- ja terveysministeriön toimialan lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenjärjestelymahdollisuudet -hankkeen ehdotuksista

Tarkastusvirasto kannattaa työryhmän ehdotusta, että nopealla aikataululla aloitettaisiin valtakunnallisen sosiaali- ja terveysalan valvontaviraston perustamisen valmistelut. Tarkastusvirasto yhtyy työryhmän näkemykseen siitä, että uuden viraston perustaminen edellyttää myös valtion aluehallinnon virastorakenteen ja tehtävien organisoimisen laajempaa tarkastelua.

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama työryhmä antoi ehdotuksensa maaliskuun lopussa 2021 sosiaali- ja terveysministeriön toimialan lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenjärjestelymahdollisuudet -hankkeen ensimmäisestä vaiheesta. Työryhmän selvitystyön toinen vaihe on käsittänyt aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueen, Fimean ja Findatan tehtävät sekä THL:n asettamispäätöksessä rajatut tehtävät.

Tarkastusvirasto antoi työryhmän ensimmäisen vaiheen esityksestä lausunnon, jossa se kannatti työryhmän ehdotusta valtakunnallisen sosiaali- ja terveysalan valvontaviraston perustamisesta. Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistus sekä hyvinvointialueiden perustaminen edellyttävät palvelujärjestelmän valvonnan ja laillisuusohjauksen ennakoivia toimenpiteitä. Nykyinen virastorakenne ei tue parhaalla mahdollisella tavalla uudistuksen toimeenpanoa. Potilas- ja asiakasturvallisuuden osalta nykyisen järjestelmän puutteet tulivat hyvin esiin tarkastusviraston kesäkuussa 2021 julkaisemassa tarkastuksessa ”Potilas- ja asiakasturvallisuuden ohjaus ja seuranta”.

Tarkastusvirasto kannattaa työryhmän ehdotusta, että nopealla aikataululla aloitettaisiin valtakunnallisen sosiaali- ja terveysalan valvontaviraston perustamisen valmistelut, joiden lähtökohtana olisi etenkin nykyisten Valviran tehtävien ja aluehallintovirastojen sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontatehtävien, ympäristöterveydenhuollon ja alkoholihallinnon yhdistäminen. Uuden viraston perustaminen edellyttää myös valtion aluehallinnon virastorakenteen ja tehtävien organisoimisen tarkastelua laajemmin.

Tarkastusvirasto pitää hyvänä ratkaisuna sosiaali- ja terveysministeriön työryhmän selvitystyön vaiheistusta siten, että toiseen vaiheeseen keskitettiin aluehallintovirastojen työsuojelun, Fimean, Findatan sekä eräät THL:n tehtävät. Tarkastusvirasto yhtyy työryhmän ehdotukseen Fimean säilyttämisestä itsenäisenä valtakunnallisena virastona sosiaali- ja terveysministeriön ohjauksessa.

Kategoriat