Lausunto: Alueiden kehittämistä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan rahastoja koskevan lainsäädännön uudistamisesitys

Hallituksen esityksessä tulisi ottaa huomioon, miten alueiden kehittämisessä varaudutaan toimintaympäristön äkillisiin muutoksiin. Alueiden kehittämisen pitkän aikavälin tavoitteet tulisi asettaa siten, että niiden toteutumista voidaan myös mitata ja arvioida.

Toimintaympäristön pitkän aikavälin muutosten lisäksi lakiesityksessä tulisi varautua ennakoimattomiin ja lyhyen aikavälin muutoksiin. Esimerkiksi koronavirusepidemian aiheuttamat poikkeusolot ovat osoittaneet, että epidemialla on merkittäviä ja kauaskantoisia taloudellisia vaikutuksia yritysten ja elinkeinoelämän toimintaan ja työllisyyden kehitykseen. Vaikutukset voivat ilmetä eri tavalla maan eri osissa.

Tarkastusvirasto suosittaa, että hallituksen esitykseen harkittaisiin sisällytettäväksi keinoja, joilla äkillisissä rakennemuutostilanteissa voitaisiin käynnistää tukitoimenpiteitä mahdollisimman hallitusti ja ripeästi.

Myös aluekehittämispäätöksen toimeenpanosuunnitelman laatimista sekä siihen liittyvää päätöksentekoa ja toimeenpanosuunnitelman toteutumisen seurantaa koskevia menettelyitä tulee selkeyttää.

Toimeenpanolaki- tai rahoituslakiehdotuksen perusteella ei muodostu riittävän selkeää kuvaa siitä, kuinka hallintoviranomainen valvoo välittävien toimielimien toimintaa niiden myöntäessä tukia lakiehdotuksessa tarkoitettuihin toimintoihin.

Kategoriat