Lausunto: Avoimen hallinnon 4. toimintaohjelman luonnos 2019–2023

Valtiontalouden tarkastusvirasto pitää Avoimen hallinnon toimintaohjelmassa esitettyjä tavoitteita erittäin hyvinä ja katsoo, että ehdotetun avoimuusrekisterin perustaminen on tarpeellista ja tarkoituksenmukaista. Tämä edellyttää myös uutta lainsäädäntöä.

Perustettavan avoimuusrekisterin tulisi olla valtakunnallinen ja helppokäyttöinen. Valtiolla on jo nyt sidonnaisuus- ja sivutoimitietoja, jotka voidaan sisällyttää avoimuusrekisteriin. Myös luettelot eduskunnan valiokuntakuulemisista ja virkamiesten karenssisopimuksista voitaisiin liittää rekisteriin.

Valtakunnallisen avoimuusrekisterin perustaminen edellyttää vastuuviranomaisen määrittelyn sekä tietojärjestelmähankinnan tai olemassa olevan tietojärjestelmän laajennuksen, ylläpidon ja raportoinnin resursseja. Keskitettynä ja dokumentointiin perustuvana rekisteri olisi kuitenkin kustannustehokas tapa toteuttaa koko julkishallintoa koskevat kansainväliset ja kansalaisten avoimuusodotukset sekä niitä koskeva julkinen raportointitarve.

VTV:n avointa dataa koskeva tarkastuskertomus julkaistaan syyskuussa 2019. Kertomusluonnos sisältää suosituksia tiedon löydettävyyden ja avatun datan luotettavuuden parantamiseksi sekä lähtökohtia tietovarantojen taloudellisesti tarkoituksenmukaiseen muodostamiseen, huoltoon ja käyttöön valtion toiminta- ja taloussuunnittelussa. Kertomuksessa voi olla harkitsemisen arvoisia näkökohtia toimintaohjelman sitoumukseen 4. Kun tietovarantoihin avataan rajapintoja jo voimassa olevien säännösten mukaan, olisi järkevää painottaa enemmän tulostavoitteiden asettamista toimenpiteille, jotka edistävät rajapintatyötä.

Pääministeri Antti Rinteen hallitus arvioi kestävään avoimuuteen liittyen julkisuuslain noudattamisen vahvistamista ja lain soveltamisalan laajentamista koskemaan julkisen sektorin omistamia tai määräysvallassa olevia oikeushenkilöitä. Lain soveltamisalan tarkastelu olisi mahdollista ottaa myös osaksi toimintaohjelman sitoumusta. Edelleen hyvät toimenpiteet selkokielisyydestä, vuoropuhelusta ja avoimuudesta voidaan ulottaa myös kaikille niille, joiden toiminnassa sovelletaan julkisuuslakia.

Kategoriat