Lausunto: Avoimuusrekisteriä koskeva lainsäädäntö (Oikeusministeriön mietintöjä ja lausuntoja 2021:39)

Avoimuusrekisteriä koskevan lakiehdotuksen keskeisiin käsitteisiin sisältyy paljon tulkinnanvaraisuutta, joka tulee aiheuttamaan haasteita lain soveltajille. Varsinaisen lakitekstin ja sen yksityiskohtaisten perustelujen tulisi vastata paremmin toisiaan.

Avoimuusrekisterilain keskeisten käsitteiden tulkinnanvaraisuus tulee aiheuttamaan haasteita lain soveltajille. Tulkinnanvaraisuus lisää neuvonnan tarvetta sekä synnyttää runsaasti tilanteita, jotka edellyttävät tapauskohtaista harkintaa.

Varsinaisten lakitekstien ja yksityiskohtaisten perustelujen tulee vastata toisiaan. Joidenkin käsitteiden määritelmiä tulisi siirtää perusteluista itse lakitekstiin. Laista tulisi muun muassa ilmetä selvemmin, että asiakkaan puolesta toimeksiannosta tehtävä vaikuttamistyö on sisällytetty vaikuttamistoiminnassa annettavan neuvonnan käsitteeseen. Satunnaista ja pienimuotoista vaikuttamistoimintaa koskevaa poikkeusta tulisi selkiyttää sen suhteen, tuleeko molempien vai vain toisen ehdon täyttyä, jotta poikkeusta sovelletaan.

Osallistumista viranomaisten kuulemisiin ja virallisten työryhmien jäsenyyksiä koskevia tietoja ei tule yhdistää avoimuusrekisteriin. Ulkomaisten ilmoitusvelvollisten valvonta tulee olemaan käytännössä vaikeaa.

Valtiontalouden tarkastusviraston tulisi saada rekisterinpitäjän tehtävien hoitamisen kannalta riittävät määräyksenantovaltuudet. Uudet tehtävät eivät saa viedä resursseja ja siten vaarantaa tarkastusviraston perustuslaillista päätehtävää

Kategoriat