Lausunto: Business Finland Venture Capital Oy -nimisestä valtion kokonaan omistamasta osakeyhtiöstä annetun lain muuttaminen

VTV on antanut työ- ja elinkeinoministeriölle lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle Business Finland Venture Capital Oy -nimisestä valtion kokonaan omistamasta osakeyhtiöstä annetun lain muuttamisesta.

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle Business Finland Venture Capital Oy -nimisestä valtion kokonaan omistamasta osakeyhtiöstä annetun lain muuttamisesta.

Valtiontalouden tarkastusvirasto (jäljempänä tarkastusvirasto) kiittää mahdollisuudesta kommentoida luonnosta ja esittää lausuntonaan seuraavaa.

1. Ehdotuksen kiireellisyys

Luonnoksen mukaan esitys on kiireellinen ja tästä syystä sen valmistelussa on ollut tarpeen muun muassa poiketa kuulemista säädösvalmistelussa koskevista ohjeista ja niiden mukaisesta menettelystä. Kiireellisyyttä ei kuitenkaan perustella selkeästi konkreettisella syyllä lukuun ottamatta hieman epätäsmällistä viittausta toimintaympäristössä viime vuosina toimintaympäristössä tapahtuneisiin muutoksiin. Tarkastusviraston näkemyksen mukaan olisi toivottavaa, että esityksen antaminen ja käsittely kiireellisenä perusteltaisiin paremmin ja konkreettisemmin.

2. Ehdotetun tukimuodon suhde ja erot olemassa oleviin tukimuotoihin sekä sijoittaminen osakeyhtiöön

Ehdotuksen keskeisenä sisältönä on uusi yrityksille tarkoitettu tukimuoto, jossa olisi kyse valtiontukea sisältävistä pääomasijoituksista muihin kuin valtion omistuksessa oleviin yhtiöihin. Luonnoksessa on esitelty jossakin määrin jo olemassa olevia lähinnä ehdotettua uutta tukimuotoa olevia yritysten tukemisen ja rahoittamisen muotoja valtion taholta sekä niitä valtion erityistehtäväyhtiöitä, jotka niistä vastaavat. Tarkastusvirasto katsoo kuitenkin, että uuden ehdotetun tukimuodon suhdetta ja eroja olemassa oleviin tukimuotoihin tulisi arvioida selkeämmin ja laajemmin.

Luonnoksessa uuden tukimuodon hallinnoijaksi ehdotetulla Business Finland Venture Capital Oy:llä ei ole omassa taseessa sellaista varallisuutta, jonka avulla se voisi toteuttaa itsenäisesti ehdotuksessa viitatun kaltaisia tukia. Luonnoksessa onkin todettu, että uuden 2 §:n 2 momentin perusteella tehtävät kooltaan suuret sijoitukset edellyttäisivät yhtiön määrärahojen lisäystä valtion talousarviomenettelyssä. Tarkastusvirasto olisi kuitenkin pitänyt toivottavana, että luonnoksessa olisi perusteltu laajemmin sitä, miksi tukimuoto halutaan sijoittaa Business Finland Venture Capital -yhtiöön eikä viranomaiseen, esimerkiksi työ- ja elinkeinoministeriöön. Nyt asiaa on sivuttu luonnoksen suhdetta perustuslakiin ja säätämisjärjestykseen koskevassa luvussa, mutta lähinnä viittauksilla aiemmin eri rahoitusyhtiöihin siirrettyjä viranomaistehtäviä koskeviin perustuslakivaliokunnan lausuntoihin sekä näiden viranomaistehtävien siirrolle yhtiöihin aikanaan esitettyihin perusteluihin.

3. Ehdotuksen konkreettisuus, taloudelliset vaikutukset sekä arviointimahdollisuudet suhteessa valtiontalouteen

Luonnoksen kohdassa 4.3 Vaikutukset yrityksiin ja talouteen on todettu, että lakimuutokseen liittyviä taloudellisia vaikutuksia ei ole mahdollista arvioida luotettavasti ennakkoon useiden tekijöiden takia. Muun muassa tiedossa ei ole, kuinka monta taloudellista tukea sisältävää oman pääoman ehtoista lain kriteerit täyttävää sijoitushanketta tulisi arvioitavaksi ja tehtäväksi tulevina vuosina tai minkälaisia tukielementtejä niihin sisältyy. Luvussa 4.4 vaikutukset valtion talouteen todetaan vain, että työ- ja elinkeinoministeriö esittää tarvittaessa toiminnan laajentamiseen liittyen määrärahan lisäystä valtion talousarviomenettelyssä momentille 32.40.89 (Pääomasijoitus Business Finland Venture Capital Oy:lle). Tarkastusvirasto lisää tähän, että myöskään ehdotetulle tuki-instrumentille ajatellut käyttökohteet eivät konkretisoidu ehdotuksessa jo suunniteltuina käyttökohteina tai esimerkkeinä mahdollisista käyttökohteista.

Kategoriat