Lausunto: Digitaalisten palvelujen tarjoaminen ja sähköinen asiointi viranomaistoiminnassa

Tarkastusvirasto pitää valmisteltua lainsäädäntömuutosta tarpeellisena, mutta kiinnittää huomiota esityksen taloudellisten vaikutusten arvioinnin puutteisiin.

Valtiontalouden tarkastusvirasto on antanut lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi digitaalisten palvelujen tarjoamisesta sekä sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain 5 §, 6 § ja 7 §:n 1 momentin kumoamisesta.

Tarkastusvirasto pitää valmisteltua lainsäädäntömuutosta tarpeellisena. Digitalisaation edetessä lainsäädännön on oltava ajan tasalla ja tuettava palvelujen sähköistämistä tukevia uudistuksia. Tarkastusvirasto kiinnittää huomiota esityksen taloudellisten vaikutusten arvioinnin puutteisiin. Läpinäkyvien ja todennettavissa olevien taloudellisten vaikutusten arviointi on erityisen tärkeää lopullisen hallituksen esityksen valmistelussa.

Kategoriat